Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Bl.a. redogjorde SSM för sina svar på domstolens frågor och bemötte den kritik som riktats till myndigheten i media.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Under dagen gavs kärnavfallsbolaget, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och övriga motparter möjlighet att svara på kvarstående frågor från domstolen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen och MKG lämnar idag in ytterligare ett yttrande med dagens nyhetsartikel och det interna dokumentet som bilagor.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Ytterligare ett internt dokument från SSM visar de osäkerheter som finns gällande kärnbränsleförvarets långsiktiga strålsäkerhet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Nästa vecka blir den sista i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen har lyssnat aktivt och ställt många och djupa frågor både till SKB och SSM. Flera av frågorna rör riskerna med långsiktig säkerhet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Till yttrandet bifogas de avslöjande artiklarna, med de två interna SSM-protokoll och en presentation som offentliggjorts, samt några nyhetsartiklar med SSM:s kommentarer.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB har tidigare yrkat på ett reservationsvist Natura 2000-tillstånd i det fall mark- och domstolen skulle göra en annan bedömning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Under dagen lämnade Naturskyddsföreningen och MKG in ett nytt yttrande avseende den mediala uppmärksamhet som skett de senaste dagarna över SSM:s kopparkorrosionsgranskning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Motparter i målet redogjorde för sina synpunkter avseende kärnbränsleförvarets påverkan på naturvärden och vattenmiljöer i området.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Bland annat redogjorde kärnavfallsbolaget SKB för slutförvarets påverkan på naturvärden i området.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM har i mark- och miljödomstolens huvudförhandling om kärnbränsleslutförvaret utelämnat information om att det finns riskscenarier för skador på kopparkapslarna inom 300 år efter slutförvaring.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB redogjorde för sin verksamhet vid uppförande och drift, sin miljökonsekvensbeskrivning och konsekvenser i form av buller.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB framställde sina yttranden, redogjorde för den sökta verksamheten samt platsförhållandena samt svarade på domstolens önskan om en fördjupad redovisning av de geohydrologiska förhållandena.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Dagens huvudförhandling startade med syn på SKB:s, kapsellaboratorie. Därefter samlades alla i förhandlingssalen igen och frågor från synen hanterades.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Huvudförhandlingen haft syn på SKB:s anläggningar Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Sökanden, SKB redogjorde för den sökta verksamheten och dess MKB. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade sina synpunkter.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Under veckan kommer förhandlingarna behandla den sökta anläggningen för mellanlager och inkapsling av kärnbränsle, Clink, där även nuvarande mellanlagret Clab ingår.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen och MKG yrkar att ansökan om artskyddsdispens ska överlämnas till regeringen och att domstolen i överlämnandet ska avstyrka ansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Enligt SKB och SSM är kopparkorrosion inte ett problem för att få ett säkert slutförvar. KTH-forskarna, samt Naturskyddsföreningen MKG bevisar det motsatta.