Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 6 april skickade Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, in en skrivelse till riksdag och regering.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Rapporten visar att koppar korroderar i en uppmätt syrgasfri miljö som är gjord för att efterlikna en slutförvarsmiljö.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen gavs remissinstanserna den 2 februari tillfälle att yttra sig till domstolen om artskyddsmålet ska förklaras vilande eller ej.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen skickade den 2 februari ut en fråga till remissinstanserna om hamnansökan ska vilandeförklaras i avvaktan på regeringens prövning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Talare under kvällen var bl.a. företrädare från SSM, SKB, Östhammars kommun, Kärnavfallsrådet och MKG.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Utredaren, Anders Wiebert, anser enligt UNT att osäkerheterna kring kapselns inneslutande funktion i ett tusenårsperspektiv måste utredas innan ett regeringsbeslut.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Korrosionsexpert säger till SVT Uppsala ”Min inställning var att det fanns för lite information och det har jag framfört. Jag ställer mig inte bakom det.”
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Efter att mark- och miljödomstolen idag avstyrkt ansökan om ett kärnbränsleslutförvar i sitt yttrande till regeringen meddelar Östhammars kommun att folkomröstningen är avblåst.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Domstolen meddelade att ansökan på det befintliga underlaget inte är tillåtlig enligt miljöbalken och efterfrågar mer underlag i frågor rörande långsiktig säkerhet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
The Swedish Environmental Court says no to the Nuclear Waste Company SKB’s license application for a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark, Sweden.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM rekommenderar regeringen att säga ja till ansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att ha en pressträff tisdagen den 23 januari kl. 11 angående yttrandet till regeringen över kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Rapporten visar på kraftig syrgasfri kopparkorrosion och dessutom att gropfrätning skett vilket är mycket allvarligt.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM samordnar sitt kärnbränsleförvarsyttrande till regeringen med domstolens, d.v.s till den 23 januari.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Miljödomstolen har redan den 5 december meddelat att datumet för yttrandet till regeringen över kärnbränsleförvaret i Forsmark inte kommer den 20 december utan den 23 januari nästa år.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade idag att tidpunkten för överlämnandet av yttrandet till regeringen flyttas från den 20 december till den 23 januari kl. 11.00
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturvårdsverket har underrättat regeringen att pröva även detta mål och att en prövning av målen i ett så nära sammanhang som möjligt ger stora miljömässiga fördelar.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt rörande kärnbränsleförvaret i Forsmark avslutades den 26 oktober. Dagen efter skickade domstolen ut ett pressmeddelande där det meddelades att domstolen kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 20 december. Yttrandet kommer att vara tillgängligt på domstolens kansli från kl. 11.00.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna lyfte att det är av stor vikt att den långsiktiga strålsäkerheten prövas enligt miljöbalken och yrkar att ansökan ska avstyrkas.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Huvudförhandlingen om SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle avslutades idag. Domstolen planerar att lämna sitt yttrande till regeringen den 20 december.