Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM har lämnat in ett yttrande till regeringen där myndigheten meddelar att den inte omvärderar tidigare ståndpunkt om att kärnbränsleförvaret kan byggas säkert.
Publicerad den i kategorin Aktuellt
Kärnavfallsrådet lämnade den 23 november 2019 in ett yttrande över Kärntekniklagutredningens betänkande Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar (SOU 2019:16) om ny kärntekniklag. Kärnavfallsrådet delar utredningens uppfattning om att upphäva den nuvarande lagen och ersätta den med en ny mer strukturerad lag.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I denna nyhet redovisar MKG några yttranden över SFR 2 som bedöms som särskilt intressanta.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I sitt yttrande till regeringen över SKB:s komplettering av ansökan om att få bygga ett slutförvar menar Kärnavfallsrådet att det alltjämt finns obesvarade frågor.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM och Oskarshamns kommun har ansökt om att få mer tid på sig att inkomma med yttrande till regeringen om avfallsbolaget SKB:s komplettering av ansökan om uppförande av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 20 juni 2019 träffade Eva Halldén och Anna Porelius från kärnavfallsbolaget SKB AB statsrådet Isabella Lövin, statssekreterare Gunvor Ericson och rättssakkunniga Kristina Börjevik Kovaniemi.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB yttrade sig den 4 april till regeringen med en komplettering.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Utredningen vill bl.a. förtydliga ansvarsfördelningen mellan tillståndshavaren och verksamhetsutövaren.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Yttrandet innehåller kompletteringar av de synpunkter som domstolen framförde efter sin prövning av ansökan om ett kärnbränsleförvar. Kompletteringarna rör i huvudsak om kopparkorrosionsfrågor.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Programmets pågående arbete med kopparkorrosionsfrågeställningar visar på resultat som medför problem för den slutförvarsmetod för använt kärnbränsle som det planeras för både Sverige och Finland.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Forskarna förordar att regeringens beslut om KBS-3 fattas mot bakgrund av en säkerhetsanalys som innefattar samtliga nedbrytningsprocesser för koppar och där osäkerheter är inkluderade.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Istället för den 7 januari 2019 kommer SKB att lämna in sina yttranden om slutförvaret för använt kärnbränsle till regeringen den 30 april 2019.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Huvudförhandling i målet beräknas till hösten 2019.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Oskarshamns kommun har den 25 juni, på eget initiativ, skickat in kommunfullmäktiges beslut till regeringen med en tillstyrkan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Forskarna hänvisar till mark- och miljödomstolens yttrande och påpekar brister i SKB:s ansökan om ett slutförvar i frågor om berggrundens stabilitet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Regeringen gav den 1 juni kärnavfallsbolaget SKB tillfälle att komplettera och yttra sig i den pågående regeringsprövningen av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna gav sin syn på prövningen och presenterade ytterligare kunskap om problem med kopparkapseln som framkommit efter huvudförhandlingen hos miljödomstolen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I skrivelsen presenteras en analys av läget i tillståndsprövningen av kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I en serie artiklar under hösten 2017 visade Kerstin Lundell hur SSM har mörkat outredda risker med de kopparkapslar som är tänkta att användas i slutförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har den 13 april beslutat om de medel som möjliggör för miljöorganisationer att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2018. I statens budget finns 3 miljoner kronor, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har beviljats 2 miljoner av dessa. SSM har beslutat att ta fram ett nytt regelverk som MKG anser i onödan begränsar hur medlen kan användas.