Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt
SKB fick under hösten 2012 omfattande kompletteringsbegäranden från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
På mötet diskuterades skillnaderna i prövningarna hos domstolen resp. myndigheten, tidplanen för SKB:s kompletteringar samt underlag till en rapportering enligt Artikel 37 i Euratomfördraget.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 11:e mars genomförde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en muntlig förhandling med kärnavfallsbolaget SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM med avsikten att diskutera handläggningstiden för prövningen enligt miljöbalken av slutförvarsansökan för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 8:e februari hade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett möte. Efter mötet har sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, framfört att SSM bör ta ansvar för strålsäkerhetsfrågorna och att domstolen skulle kunna arbeta med de andra frågeställningarna.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 2 november 2012 fick Sveriges geologiska undersökning, SGU, frågan om vilka kompletteringsbehov det finns i ansökan om ett slutförvar av mark- och miljödomstolen. SGU har den 21 februari 2013 skickat in sitt svar. SGU vill bl.a.
Publicerad den i kategorin Aktuellt
Den 15 februari lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en plan för hur bolaget tänker svara på Strålsäkerhetsmyndighetens kompletteringskrav som skickades till bolaget i december 2012.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 8:e februari möttes Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i en muntlig förhandling. På mötet presenterade SSM sin tidsplan för det fortsatta arbetet med att få in kompletteringar till slutförvarsansökan från kärnavfallsbolaget SKB. SSM ansåg att det var viktigt med en gemensam kungörelse av ansökan av domstolen och myndigheten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 2 februari höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det fjärde avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att gå igenom SKB:s inskickade svar på SSM:s begärda kompletteringar om kopparkorrosion och kapselfrågor.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM har publicerat en forskningsrapport som visar att korrosionsprocessen för koppar fortskrider i syrgasfritt vatten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB meddelade i en skrivelse till SSM att kompletteringarna kommer att lämnas in vid tre olika tillfällen; den 2 april, i slutet av juni samt i slutet av 2013.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen och MKG har skickat en komplettering till sitt tidigare inskickade yttrande till SSM och domstolen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Myndigheten har den 7 och 10 december skickat totalt elva nya krav på kompletteringar rörande långsiktig säkerhet och fler kommer att skickas innan årsskiftet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
De 6 dec anordnade Kärnavfallsrådet ett runda-bordsmöte. På mötet deltog av rådet utvalda remissinstanser till mark- och miljödomstolen, alla aktiva i granskningen av slutförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mötet handlade om myndighetens inskickade yttrande till mark- och miljödomstolen, om den fortsätta tillståndsprövningen enligt kärntekniklagen och om forsknings- och utvecklingsprogrammet Fud 2013.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mötet handlade om den begäran om komplettering om kriticitet som myndigheten gjort.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Domstolen har förelagt SKB att senast den 2 april 2013 svara på de inkommande remissvaren med krav på kompletteringar av slutförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Rådet anser att ansökan i sitt nuvarande skick saknar så pass mycket information att den inte kan prövas på ett meningsfullt sätt.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM skickar nu in ett yttrande till Mark- och miljödomstolen samt en omfattande kompletteringsbegäran till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB har efter det tredje avstämningsmötet med SSM skickat en tidsplan för kommande kopparkorrosionsexperiment tillsammans med egna resonemang och kommentarer.
Publicerad den i kategorin Aktuellt
Bergmassorna från byggandet av slutförvaret riskerar att inte kunna återanvändas vid ex. byggande av nya vägar. Det planerade tillfälliga bergupplaget riskerar att bli mer eller mindre permanent.