Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Tyskland och Polen har svarat Naturvårdsverket i det kompletterande samrådsförfarandet enligt Esbo-konventionen för ansökan om ett kärnbränsleförvar.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Utskottets majoritet vill att regeringen skyndsamt bör vidta nödvändiga åtgärder för att på kort och lång sikt trygga förutsättningarna för en säker hantering av använt kärnbränsle.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Bolund svarar att regeringen kommer arbeta prioriterat och skyndsamt men att han inte på förhand kan utesluta eller inte utesluta handlingsåtgärder.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM har i uppdrag att utreda ansvarsfrågan och bedöma vem som bör bära kostnaderna för hanteringen av det historiska radioaktiva avfallet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I ett yttrande till departementet den 15 april listar kommunen sina ståndpunkter och vikten av en sammanhållen prövning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsrådet menar även att regeringen kan bryta ut ansökan om en utökad kapacitet för mellanlagret Clab ur kärnbränsleförvarsansökan för snabbare hantering av den frågan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Miljöministern kunde inte ge någon tidsplan för prövningen men meddelade att möjligheten finns att bryta ut Clab-prövningen ur kärnbränsleförvarsansökan för att undvika att mellanlagret blir fullt.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Rådet lyfte att det kvarstår flera frågor både om korrosion i kopparhöljet och om försprödningsmekanismer i gjutjärninsatsen och att de risker som finns för kärnbränsleförvaret behöver bättre belysning ur olika perspektiv.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
GD:n citerar i följebrevet rapportens slutsatser och framför att SSM:s inställning till kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet inte förändrats med anledning av LOT-resultaten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM:s prövning får inte bli fråga om ett renodlat industriinflytande bakom lyckta dörrar.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Att bryta ut tillståndsprövningen av ökningen av kapaciteten i Clab ur kärnbränsleförvarsansökan är därför en prioritet. Men det är också viktigt att allmänheten och politiken inte förs bakom ljuset av industrin.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I ett brev riktat direkt till statsminister Stefan Löfven skriver kommunerna att ett beslut i prövningen om ett kärnbränsleförvar behöver tas i närtid, annars kan det få förödande konsekvenser.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Rådet betonar att det finns många och komplexa frågor som regeringen behöver klarlägga och ta hänsyn till. Det viktigaste är inte att ett beslut sker skyndsamt, utan att det är välgrundat.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Utan denna undersökning går det inte att fastställa om kärnavfallsbolagets (SKB:s) osannolika bortförklaring, att den omfattande korrosionen beror på instängd syre stämmer eller inte.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Om kvalitetssäkringen ska röra vetenskaplighet måste SKB utförligt beskriva den mest omfattande korrosionen i försökspaketen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Utskottet har bjudit in representanter från Kärnavfallsbolaget SMK, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, Naturvårdsverket, Kärnavfallsrådet och kärnavfallskommunerna till en frågestund den 11 mars.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I en artikel publicerad i UNT, den 28 februari 2021 säger den nytillträdde miljöministern Per Bolund (MP) att regeringen inte är redo att fatta ett beslut om kärnbränsleförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kritiken utgår från det utkast till underlagsrapport till granskningen som den stödjande konsulten Galson Science levererat till myndigheten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna lyftte problemet med att det inte är visat att kopparkapslarna som ska garantera den långsiktiga säkerheten i kärnbränsleförvaret kommer att hålla.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Detta efter att Vattenfall i DN sagt att Clab håller på att bli fullt och att kärnkraftsdriften är hotad redan 2024.