Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Professorerna i korrosionslära Christofer Leygraf och Jinshan Pan vid KTH tillsammans med Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skriver den 12 november om LOT-försöket på Dagens Nyheters debattsida. Slutreplik publicerad 28 november.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, framför den 4 november i ett yttrande till regeringen att det är möjligt att använda resultat från kärnavfallsbolaget SKB:s LOT-experiment i Äspölaboratoriet för att innan ett beslut om tillåtlighet för kärnbränsleförvaret ta reda på om koppar är ett lämpligt inkapslingsmaterial.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har fått möjlighet att yttra sig över de remissvar om kapselfrågor som inkommit till regeringen från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter Pressmeddelanden
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), som har Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen som medlemmar, välkomnar att Kärnavfallsrådet har kommit fram till att det finns mer behov av mer kopparkorrosionsforskning innan ett kärnbränsleförvar kan tas i drift.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Rådet föreslår att mer forskning bedrivs efter att regeringen har gett tillstånd för att bygga förvaret och att ett separat regeringsbeslut tas innan förvaret tas i bruk.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har skickat in ett yttrande till regeringen angående den remiss om kopparkapslar som regeringen skickat till SSM och Kärnavfallsrådet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerheten, SSM, har skickat in sitt remissvar angående regeringens remiss om kopparkorrosion och gjutjärn.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen och MKG har skickat skrivelser till Kärnavfallsrådet och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, där föreningarna söker stöd för att regeringen får tillgång till en fullständig vetenskaplig redovisning av LOT-experimentet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 september svarat på mark- och miljödomstolens förfrågan om hur bolaget ser på det förslag på tidsplan för Clab-prövningen som domstolen presenterande i ett föreläggande den 15 september. Bolaget ser positivt på förslaget.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen har påbörjat den separata prövningen av tillståndet för en utökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Den 15 september skickade domstolen ett föreläggande till kärnavfallsbolaget SKB med ett förslag på tidsplan för den fortsatta prövningen. Domstolens plan anger att ett beslut om tillstånd skulle kunna tas till sommaren 2022.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsrådet skickade den 14 september i en forskningsrapport om gjutjärnsinsatsen till regeringen som kan ha betydelse för miljöprövningen av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Regeringen har den 2 september formellt kungjort delbeslutet den 26 augusti att tillåta att kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ökar från 8 000 till 11 000 ton.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 24 augusti träffade representanter från Strålskyddsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet under varsitt möte Miljödepartementet och Statsrådsberedningen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 18 augusti träffade Naturskyddsföreningen och MKG gruppen av medarbetare på Miljödepartementet som arbetar med kärnbränsleförvarsprövningen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB anser att det inte finns något som ger stöd för en uppdelning av SKB:s ansökan enligt regeringens förslag.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Regeringen skickade ut en remiss för att får synpunkter på ett förlag att bryta ut tillståndsprövningen av utökningen av kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ur ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har den 29 juni svarat på den remiss regeringen skickade ut den 20 juni om att separera tillståndsprövningen av utökningen av kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ur kärnbränsleförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Regeringen har den 20 juni skickat ut en remiss om frågan om att bryta ut tillståndsprövningen av utökningen av kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ur ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna anger i yttrandet ett antal punkter som regeringen bör ta hänsyn till i den fortsatta prövningen av kärnbränsleförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Det var Lars Hjälmered (M) som skickat en interpellation till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) om regeringen med frågor om ”besked gällande slutförvaret”.