Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 30 november höll Kärnavfallsrådet ett seminarium om gjutjärnsinsatsen som ska finnas inuti kopparkapseln i det tänkta kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Nyheter
I en slutreplik på DN debatt om kärnbränsleförvaret och LOT-experimentet den 28 november svarar KTH-professorerna i korrosionslära Christofer Leygraf och Jinshan Pan, Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, främst på den replik som kärnavfallsbolaget SKB skrivit.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har yttrat sig över det förslag på kärnavfallsavgifter och finansiella säkerheter för 2022-2023 som Riksgälden lämnade till regeringen i slutet av september.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Flera repliker har inkommit på den artikel som KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skrivit i DN Debatt om att resultaten från LOT-försöket bör redovisas med mer detaljer.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Professorerna i korrosionslära Christofer Leygraf och Jinshan Pan vid KTH tillsammans med Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skriver den 12 november om LOT-försöket på Dagens Nyheters debattsida. Slutreplik publicerad 28 november.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har yttrat sig om de svar som inkommit till regeringen från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet angående kopparkapselremissen som regeringen skickade ut i september.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, framför den 4 november i ett yttrande till regeringen att det är möjligt att använda resultat från kärnavfallsbolaget SKB:s LOT-experiment i Äspölaboratoriet för att innan ett beslut om tillåtlighet för kärnbränsleförvaret ta reda på om koppar är ett lämpligt inkapslingsmaterial.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har fått möjlighet att yttra sig över de remissvar om kapselfrågor som inkommit till regeringen från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Efter regeringsbeslutet om att tillåta en utökad kapacitet i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, påbörjat myndighetens arbete för att granska ansökan för att kunna godkänna att kapaciteten ökas från 8 000 till 11 000 ton.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter Pressmeddelanden
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), som har Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen som medlemmar, välkomnar att Kärnavfallsrådet har kommit fram till att det finns mer behov av mer kopparkorrosionsforskning innan ett kärnbränsleförvar kan tas i drift.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Rådet föreslår att mer forskning bedrivs efter att regeringen har gett tillstånd för att bygga förvaret och att ett separat regeringsbeslut tas innan förvaret tas i bruk.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har skickat in ett yttrande till regeringen angående den remiss om kopparkapslar som regeringen skickat till SSM och Kärnavfallsrådet.
Publicerad den i kategorin Nyheter
KTH-forskarna Christofer Leygraf och Peter Szakálos har kontaktat Kärnavfallsrådet angående den presentation rådet höll för Statsrådsberedningen den 24 augusti. Forskarna anser att presentationen har bristande stöd i aktuell korrosionslitteratur.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerheten, SSM, har skickat in sitt remissvar angående regeringens remiss om kopparkorrosion och gjutjärn.
Publicerad den i kategorin Nyheter
MKG har skickat ut sitt andra nyhetsbrev för 2021.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Frågeställningar om när ett regeringsbeslut om kärnbränsleförvaret kan komma samt om regeringens beslut om att ge separat tillåtlighet för att utöka kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, kommer att tas upp den 19 oktober i utfrågningar i riksdagens näringsutskott.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har fått mer information som bekräftar det tidigare förslaget på tidsplan för mark- och miljödomstolens fortsatta prövning av ansökan om att få öka kapaciteten i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen och MKG har skickat skrivelser till Kärnavfallsrådet och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, där föreningarna söker stöd för att regeringen får tillgång till en fullständig vetenskaplig redovisning av LOT-experimentet.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 1 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, in rapporten ”Redovisning av regeringsuppdrag om metoder för säkerställande av information och kunskap över lång tid för slutförvaret av kärnbränsle” till regeringen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 september svarat på mark- och miljödomstolens förfrågan om hur bolaget ser på det förslag på tidsplan för Clab-prövningen som domstolen presenterande i ett föreläggande den 15 september. Bolaget ser positivt på förslaget.