SFR 2

Aktuellt:
Östhammars kommunfullmäktige röstade den 27 april ja till SFR 2. 
Läs nyhet här >>

Strålsäkerhetsmyndigheten har under tiden ansökan ligger hos regeringen regelbundna avstämningsmöten med sökanden, SKB. 
Här kan du följa aktuella händelser hos SSM >>

Mark- och miljödomstolen inväntar regeringens beslut.

Den 19 december 2014 ansökte kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. Ansökan har beretts av både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken hos Strålsäkerhetsmyndigheten respektive mark- och miljödomstolen. Yttranden från SSM och domstolen skickades till regeringen hösten 2019. Beslut om tillstånd/tillåtlighet kommer fattas av regeringen.  

Följ prövningen här!
Här kan du följa regeringensmyndighetens, domstolens och Naturskyddsföreningen och MKG:s arbete genom prövningen (se även menyvalen ovan). Du kan läsa aktuella nyheter från prövningen, ladda ner ansökningar, aktbilagor och handlingar i de olika ärendena.  

Kungörelse 
Myndighet och domstol kungjorde ansökan enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken den 11 december 2017. Därefter vidtog en remissprocess i sakfrågor.

Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter
Naturskyddsföreningen och MKG har sedan granskningen av ansökan startade lämnat in flera yttranden med omfattande krav på kompletteringar.
Här kan du läsa mer om vad föreningarna krävt i prövningen >> 

Hur kan beslut överklagas?
Om en överklagan görs av regeringens beslut förs ärendet vidare till en rättsprövning, där Högsta förvaltningsdomstolen prövar om beslutet strider mot en rättsregel. Om en miljöorganisation har funnits i mer än tre år och har fler än 100 medlemmar har den rätt att överklaga vissa av Mark- och miljödomstolens beslut. Det finns dock ingen möjlighet att överklaga Strålsäkerhetsmyndighetens eller Mark- och miljödomstolens yttranden till regeringen. De villkor som sedan Mark- och miljödomstolen föreslår vid ett eventuellt tillstånd kan överklagas till Miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen. Förutom miljöorganisationerna har här även enskilda som berörs av beslutet rätt att överklaga. De villkor som Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om vid ett eventuellt tillstånd har de som är saklegitimerade, dvs. som har ett intresse som påverkas av beslutet, rätt att överklaga.