Pressmeddelanden

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter Pressmeddelanden
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), som har Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen som medlemmar, välkomnar att Kärnavfallsrådet har kommit fram till att det finns mer behov av mer kopparkorrosionsforskning innan ett kärnbränsleförvar kan tas i drift.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Beslutet om att mellanlagret i Oskarshamn ska kunna ta emot mer utbränt kärnbränsle och radioaktivt avfall välkomnas av Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Trots den massiva kritiken från forskare och miljöorganisationer gick Strålsäkerhetsmyndigheten idag ut och gav sitt godkännande till hur kärnavfallsbolaget SKB genomfört analyserna av de omtalade kopparkapslar som varit förvarade i berget i 20 år.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Pressmeddelanden
Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har förstått att Östhammars kommun förbereder det så kallade vetobeslutet om kärnbränsleförvarsansökan. Beslut är planerat att tas på ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 13 oktober 2020.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Mark- och miljödomstolen säger nej till kärnkraftsindustrins förslag om hur det farligaste radioaktiva avfallet ska slutförvaras
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är kritiska till att Strålsäkerhetsmyndigheten ger grönt ljus för det planerade slutförvaret för kärnavfall i Forsmark vid Upplandskusten. Fler avgörande problem med slutförvarsmetoden är ännu inte lösta.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Naturskyddsföreningen motsätter sig slutförvaret av kärnbränsle i Forsmark i ett yttrande till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Föreningen anser att det finns en betydande risk att slutförvaret börjar läcka radioaktiva ämnen innan tusen år har gått.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Idag lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, över den utredning som ska förhindra att det blir skattebetalarna som tar över kärnkraftsbolagens nota.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter Pressmeddelanden
Industrins kärnavfallsbolag SKB säger nej till att komplettera ansökan för att få bygga ett slutförvar för radioaktivt avfall i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Naturskyddsföreningen välkomnar dagens krav på att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ska komplettera sin ansökan om slutförvaring av radioaktivt kärnavfall. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som begär att SKB ska återkomma med underlag bland annat kring kopparkapselns hållfasthet och risk för korrosion.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter Pressmeddelanden
Presentation av OECD:s internationella kärnkraftorgan NEA slutrapport av sin granskning av SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.
Publicerad den i kategorin Nyheter Pressmeddelanden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in sitt yttrande över kärnkraftindustrins förslag på ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Efter en omfattande granskning har stora brister hittats. Det saknas vetenskapligt stöd för att förvaret blir säkert. Dessutom har industrin struntat i att utreda alternativ som kan var bättre.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Idag lämnar den internationella granskningsgruppen som ska gå igenom ansökan om slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet sin första preliminära bedömning. Granskningsgruppen har varit i Stockholm i en vecka för att fråga ut representanter från Svensk Kärnbränslehantering SKB.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Kärnavfallsbolaget SKB:s styrelse beslutade i förmiddags att ansökan om ett slutförvar ska skickas idag trots all den kritik som riktas mot den. - Vi är oerhört kritiska både till valet av plats där avfallet ska förvaras och den tekniska lösningen.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Kärnavfallsbolaget SKB, med Vattenfall och E.ON och deras dotterbolag som ägare, har skickat ut ett pressmeddelande där bolaget anser att medierapporteringen om den nya rapport om kopparkorrosion som Strålsäkerhetsmyndigheten nyligen publicerat är missvisande.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Efter att det avslöjats att SKB har dolt forskningsresultat i sin kärnavfallsforskning i Äspölaboratoriet har bolaget gått med på att offentliggöra några fler rapporter som fram till idag varit interna och hemliga. Det är fråga om rapporter som finns i den så kallade IPR-serien som redovisar några, men inte alla, resultat från bolagets forskning i berglaboratoriet vid Äspö.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Idag presenterar EU-kommissionen ett förslag till EU-direktiv om kärnavfallshantering. Förslaget är ett led i kommissionens arbete med att främja ny kärnkraft i Europa.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Kärnkraftsindustrins avfallsbolag, SKB, lämnar idag in sitt senaste forskningsprogram om slutförvaring av det radioaktiva kärnkraftsavfallet till Strålsäkerhetsmyndigheten. Bolaget anser att all forskning som behövs för en ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle är genomförd.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Kärnavfallsbolaget SKB vägrar att presentera en färsk säkerhetsanalys för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. I samrådet inför en tillståndsansökan senare i år har endast en fyra år gammal analys från 2006, SR-Can, redovisats.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
De samråd som hållits mellan kärnavfallsbolaget SKB och miljörörelsen har ensidigt avbrutits av SKB utan att det finns en färdig säkerhetsanalys för ett slutförvar i Forsmark. – Bolagets inställning har inte varit konstruktiv och ibland känts konfrontativ, vi känner oss utestängda från samtalen i förtid, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.