Kärnbränsleförvar

Aktuellt:
Regeringen har fått svar på sin remiss som skickades till Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet med önskemål om instansernas bedömning av ny forskning kring kopparkapselns skyddsförmåga i relation till dels kopparkorrosion och dels den planerade kapselinsatsen av gjutjärn. Därefter har SKB fått yttra sig om remissvaren.
- Läs Kärnavfallsrådets svar från den 21 oktober här >>
- Läs SSM:s svar från den 15 oktober här >>
- Läs SKB:s svar från den 10 november här >>

 

Den 16 mars 2011 ansökte kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan prövas både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och  Mark- och miljödomstolenDen 23 januari 2018 meddelade domstolen i sitt yttrande till regeringen att de avstyrker ansökan om ett slutförvar pga bristande underlag. Myndigheten som skickade sitt yttrande samma dag sa ja till ansökan. Regeringen gav därefter bolaget möjligheten att komplettera ansökan och under 2019 gavs remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringen. Det är regeringen som kommer att fatta beslut om tillstånd/tillåtlighet, men det finns ingen tidsplan på när detta ska ske.

Följ prövningen här!
Här kan du följa regeringensmyndighetens, domstolens och Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete genom prövningen (se även menyvalen ovan). Du kan läsa om hur prövningen går till, ladda ner ansökningarna, aktbilagor och handlingar i de olika ärendena samt genom RSS prenumerera på de aktuella händelserna. 

Kungörelsen 2016
Myndighet och domstol kungjorde ansökan enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken den 29 januari 2016. Därefter vidtog en förnyad och omfattande remiss- och yttrandeprocess i sakfrågor. Denna process hade Strålsäkerhetsmyndigheten dock redan påbörjat genom att ha skickat ut en remiss i sak för prövningen av ansökan enligt kärntekniklagen i april 2014. 

Huvudförhandling 2017
Domstolen höll sin huvudförhandling om kärnavfallsbolaget SKB:s slutförvarsansökan under totalt fem veckor, med två uppehåll, mellan den 5 september och 27 oktober 2017.

Mark-och miljödomstolens och SSM:s yttranden 2018
Den 23 januari 2018 överlämnade SSM och miljödomstolen sina yttranden till regeringen som nu genomför sin prövning.

Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter
Naturskyddsföreningen och MKG har sedan granskningen av ansökan startade lämnat in flera yttranden med omfattande krav på kompletteringar.
Här kan du läsa mer om vad föreningarna krävt i prövningen >>

Vad händer sedan?
Regeringen kommer, innan ett slutgiltigt beslut, att höra med Östhammar kommun om ett ja eller nej till ett slutförvar.

Hur kan beslut överklagas?
Om en överklagan görs av regeringens beslut förs ärendet vidare till en rättsprövning, där Högsta förvaltningsdomstolen prövar om beslutet strider mot en rättsregel. Om en miljöorganisation har funnits i mer än tre år och har fler än 100 medlemmar har den rätt att överklaga vissa av Mark- och miljödomstolens beslut. Det finns dock ingen möjlighet att överklaga Strålsäkerhetsmyndighetens eller Mark- och miljödomstolens yttranden till regeringen. De villkor som sedan Mark- och miljödomstolen föreslår vid ett eventuellt tillstånd kan överklagas till Miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen. Förutom miljöorganisationerna har här även enskilda som berörs av beslutet rätt att överklaga. De villkor som Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om vid ett eventuellt tillstånd har de som är saklegitimerade, dvs. som har ett intresse som påverkas av beslutet, rätt att överklaga.