Kärnbränsleförvar

Aktuellt Kärnbränsleförvaret:
Naturskyddsföreningen m.fl. har skickat in en begäran om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen den 27 april.
Läs om begäran på MKG:s hemsida >>

SKB har fram till den 30 juni 2023 på sig att lämna in ett yttrande med yrkanden och villkorsförslag om kärnbränsleförvaret. Domstolen kommer att prioritera SKB:s andra pågående mål, enligt SKB:s önskan. Du hittar domstolens senaste beslut i rättegången här, aktbilaga 871:
Aktbilagor 2021 och framåt >>

Aktuellt Clab:
Mark- och miljödomstolen gav den 22 juni tillstånd till ett utökat Clab, från 8000 till 11 000 ton använt kärnbränsle.  
Läs nyhet på MKG:s hemsida här >>

SSM trycker på om ett förbättrat kylsystem för ett utökat Clab i granskningen av en ny säkerhetsanalys 12 oktober. 
Läs nyheten på MKG:s hemsida här >>

 

Den 16 mars 2011 ansökte kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan prövas både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och  Mark- och miljödomstolenDen 23 januari 2018 meddelade domstolen i sitt yttrande till regeringen att de avstyrker ansökan om ett slutförvar pga bristande underlag. Myndigheten som skickade sitt yttrande samma dag sa ja till ansökan. Regeringen gav därefter bolaget möjligheten att komplettera ansökan och under 2019 gavs remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringen. Det 27 januari 2022 fattade regeringen beslut om tillstånd/tillåtlighet. Ansökan hanteras fortsättningsvis av mark- och miljödomstolen samt SSM. 

Följ prövningen här!
Här kan du följa regeringensmyndighetens, domstolens och Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete genom prövningen (se även menyvalen ovan). Du kan läsa om hur prövningen har gått till och se länkar till aktuella händelser, ladda ner ansökningarna samt aktbilagorna och handlingarna i de olika ärendena samt genom RSS prenumerera på de aktuella händelserna. 

Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter
Naturskyddsföreningen och MKG har sedan granskningen av ansökan startade lämnat in flera yttranden med omfattande krav på kompletteringar.
Här kan du läsa mer om vad föreningarna krävt i prövningen >>

Hur kan beslut överklagas?
Om en överklagan görs av regeringens beslut förs ärendet vidare till en rättsprövning, där Högsta förvaltningsdomstolen prövar om beslutet strider mot en rättsregel. Om en miljöorganisation har funnits i mer än tre år och har fler än 100 medlemmar har den rätt att överklaga vissa av Mark- och miljödomstolens beslut. Det finns dock ingen möjlighet att överklaga Strålsäkerhetsmyndighetens eller Mark- och miljödomstolens yttranden till regeringen. De villkor som sedan Mark- och miljödomstolen föreslår vid ett eventuellt tillstånd kan överklagas till Miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen. Förutom miljöorganisationerna har här även enskilda som berörs av beslutet rätt att överklaga. De villkor som Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om vid ett eventuellt tillstånd har de som är saklegitimerade, dvs. som har ett intresse som påverkas av beslutet, rätt att överklaga.

Aktuellt i Prövningen

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och kompletterat den 27 januari 2023. Kärnavfallsbolaget SKB har valt att i första hand prioritera bolagets andra pågående mål hos domstol och myndighet (Clab och SFR 2). Bolaget har fått anstånd till den 30 juni 2023 med att skicka in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev