Nyhetsbrev 4/2014

Nyhetsbrev 4/2014 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 4/2014 >> 

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan. Vid varje nyhet har du möjlighet att ta dig vidare för mer information på MKG:s hemsida.

 

Innehållsförteckning

* Kopparkorrosionsfrågan lever vidare in i 2015 >> 
* Regeringen beslutar om höjd kärnavfallsavgift för hela perioden 2015-2017 >>
* Amerikanska energidepartementet satsar 80 miljoner dollar på djupa borrhål >>
* Tack till alla er som var med och firade med oss på MKG:s jubileumsfest den 24 november. Se våra mingelbilder i nyhetsbrevet som pdf!

 

Kopparkorrosionsfrågan lever vidare in i 2015 
- publicerar SKB tillrättalagt underlag?

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick i oktober ett nytt kompletteringskrav från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, rörande bolagets kopparkorrosionsforskning. Bolaget meddelade i november att en ny lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten kommer den 30 januari. Men den av SSM begärda underlagsrapporten från forskaren Karsten Pedersen kommer inte att lämnas förrän i mitten av februari och då endast som en redigerad SKB-rapport. Efter nyår kommer även en ansökan om utökad mellanlagringskapacitet i Clab att lämnas till SSM och mark- och miljödomstolen som en komplettering till slutförvarsansökan för använt kärnbränsle. Domstolens och SSM:s tidsplaner pekar nu på en kungörelse av ansökan absolut tidigast i slutet av 2015 men SSM har sagt att vissa granskningsresultat i sak kan komma att offentliggöras innan dess. 

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har under prövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark under snart fyra års tid arbetat med att göra kompletteringar så att den kan anses komplett nog för att kungöras och prövas i sak. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt väntar på nya kompletteringar efter årsskiftet.

SKB vill inte offentliggöra originalrapport från kopparkorrosionsförsök
En av de avgörande frågorna kring slutförvarets långsiktiga säkerhet, frågan om koppar korroderar i syrgasfritt vatten, är fortfarande inte besvarad. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB slog i slutet av september på stora trumman för att bolaget nu tror att denna kopparkorrosion visserligen kan ske men att den bara är en ytlig process som därför inte är ett problem i slutförvaret. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, påpekade omedelbart att det i det underlag som presenterades saknades vetenskapligt stöd för slutsatsen.  Även SSM reagerade och begärde ytterligare kompletteringar. Bl.a. begärde myndigheten en fullständig redovisning av de resultat som finns från bolagets forskning om kopparkorrosion som utförts av prof. Karsten Pedersen vid laboratoriet Mican i Mölnlycke. Kärnavfallsbolaget har meddelat att denna redovisning, som ska ge en samlad redovisning av kunskapsläget om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, ska lämnas den 30 januari. Bolaget säger samtidigt att resultaten från Karsten Pedersens forskning inte kommer att publiceras förrän i mitten av februari, och då endast i en av bolaget redigerad SKB-rapport. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att detta är helt oacceptabelt. Det som behövs, och det som myndigheten också borde efterfråga, är en vetenskaplig redovisning av samtliga resultat och det i en konsultrapport direkt från laboratoriet Mican. Föreningen har totalt tappat förtroende för det som publiceras i bolagets egna SKB-rapporter. Enligt de forskningskontrakt som bolaget tecknar med forskare och konsulter har bolaget rätt att förvandla inkomna rapporter till SKB-rapporter. I SKB-rapporter publiceras enligt bolagets praxis endast resultat som bolaget kan förstå och lita på. Bolaget kan därmed utelämna eller tona ned resultat som inte anses ligga i bolagets intresse. Eller helt och hållet undvika att publicera egna rapporter som inte stödjer deras syn i olika frågeställningar. MKG har i prövningen av slutförvarsansökan som ett kompletteringskrav att kärnavfallsbolaget redovisar alla konsultrapporter i viktiga frågeställningar. Och inte bara tillrättalagda SKB-rapporter.

Komplettering om utökad lagringskapacitet
I slutet på juni meddelade kärnavfallsbolaget SKB att bolaget kring årsskiftet avser lämna in en komplettering till slutförvarsansökan om att utöka kapacitet i mellanlagret för använt kärnbränsle Clab vid Oskarshamns kärnkraftverk. En prövning om utökad lagringskapacitet kräver ett samråd vilket i sin tur ägt rum i december. Bolaget vill ha tillstånd till att utöka kapaciteten i Clab från 8 000 ton till 11 000 ton genom att kompaktera det använda kärnbränslet i de existerande förvaringsbassängerna. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade in en samrådsinlaga den 17 december. I inlagan efterfrågar föreningarna redovisningar av möjligheten att istället bygga ett mellanlager som endast använder torrkassetter, som alltså inte kräver aktiv kylning till skillnad från Clab. Samt hur torrbehållare klarar en längre tids mellanlagring. Föreningarna vill också se en plan på vad som ska göras om ansökan om ett slutförvar inte godkänns och kärnkraftsreaktorerna används enligt nuvarande planer, d.v.s. tills reaktorerna är 50-60 år gamla. Dessa år ger en avfallsmängd på ca 12 000 ton använt kärnbränsle. Bolagets plan är att utöka lagringskapaciteten för Clab från 8 000 ton till 11 000 ton. Föreningarna anser att det i den kommande ansökan ska redovisas en plan för hur även de resterande 1 000 ton ska mellanlagras.

Kungörelse av ansökan tidigast i slutet av 2015
Mark- och miljödomstolen och SSM har under hösten haft samråd för att se till att den fortsatta prövningen av slutförvarsansökan sker samordnat och parallellt. I de nya tidsplanerna som är framtagna sker kungörelse av ansökan tidigast i slutet av 2015. Men det sker bara om domstolen inte förlägger om några kompletteringar efter de krav som ställts av remissinstanser i domstolsprocessen. Än så länge har domstolen bara avvaktat alla de kompletteringar kärnavfallsbolaget skickat till SSM. Några har dock gått till domstolen när bolaget menat att de rört miljökonsekvensbeskrivningen, t.ex. frågor som rört den alternativa metoden djupa borrhål eller lokaliseringsfrågor. Men fortfarande vägrar kärnavfallsbolaget att skicka kompletteringar som rör strålsäkerhet, t.ex. kopparkorrosion till domstolen. Domstolen måste under våren bestämma om detta är acceptabelt eller om även domstolen ska få tillgång till alla ansökningshandlingar som berör den långsiktiga miljösäkerheten.

Enligt mark- och miljödomstolens nya tidsplan ska det ske ett utbyte av synpunkter och yrkanden mellan deltagarna i processen under våren, efter det att bolaget lämnat in de nya kompletteringarna efter årsskiftet. Sedan ska domstolen överväga ”frågan om ytterligare kompletteringsbehov och om de kompletteringar som begärs av myndigheter och organisationer är av sådan karaktär att processhinder föreligger”. Domstolen ska även överväga ”domstolens behörighet att pröva framställda yrkanden”.

SSM planerar att offentliggöra granskningsresultat
Strålsäkerhetsmyndigheten har under hösten meddelat att den utdragna prövningen gör att SSM planerar att offentliggöra granskningsresultat redan under 2015, dvs innan kungörelse av ansökan sker. MKG antar att myndigheten inte vill hålla tillbaks med att redovisa viktiga resultat som kan påverka den fortsatta prövningen av ansökan. Detta anser föreningen vara acceptabelt så länge sådana offentliggöranden är preliminära och inte negativt påverkar domstolens möjligheter att bedöma behovet av kompletteringar av ansökan.

Domstolen antar ny tidsplan efter samråd med SSM, 141211 >>

SSM:s nya tidplan innehåller gott om tid och besked om tidiga granskningsresultat, 141111 >> 

SKB låter återigen myndigheten vänta på svar om kopparkorrosion, 141128 >> 

Till sidans topp >>

 

Regeringen beslutar om höjd kärnavfallsavgift för hela perioden 2015-2017

Regeringen har tagit beslut om att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden ska höjas från dagens ca 2,2 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca 4,0 öre/kWh.

På regeringsmötet den 18 december togs beslut om att höja kärnavfallsavgiften till ca 4 öre/kWh producerad kärnkraftsel för perioden 2015-2017, dvs för samtliga tre år i perioden. Höjningen är densamma som Strålsäkerhetsmyndigheten SSM föreslagit, men myndigheten föreslog att avgiften bara skulle gälla för 2015. SSM ville ha ett bättre underlag från kärnavfallsbolaget SKB för att föreslå avgifter för 2016-2017. I ett pressmeddelande från Miljödepartementet står det inte hur stora säkerheterna blir för perioden. SSM har förslagit kraftigt ökade säkerheter. Hur stora säkerheterna blir offentliggörs efter beslutet har expedierats vilket kan ta upp till en vecka. Nyheten om avgiftsbeslutet på MKG:s hemsida uppdateras då.

Bakgrund
Under våren 2014 granskade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kärnavfallsbolagets, SKB:s, beräkningar på framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. Detta görs regelbundet vart tredje år. Den 26 juni skickade SSM ut ett förslag på kärnavfallsavgift på remiss. I remissen föreslogs en kraftig ökning av avgiften för 2015, från 2,2 till 3,8 öre/kWh. SSM föreslog också att avgiften endast skulle sättas för år 2015 och att SKB skulle få ta fram nytt underlag för åren 2016-2017. Efter remisshanteringen skickade SSM den 13 oktober, ett slutgiltigt förslag till regeringen, med en höjning till 4 öre/kWh. I förslaget fanns också en höjning av säkerheterna som kraftindustrin måste ställa för att garantera att alla avgifter i framtiden betalas in och för att täcka risken för oväntade fördyringar.

Regeringen har beslutat om höjd kärnavfallsavgift för hela perioden 2015-2017 >>

Till sidans topp >>

Amerikanska energidepartementet satsar 80 miljoner dollar på djupa borrhål

Enligt uppgifter till Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, satsar amerikanska energidepartementet, US DOE, 80 miljoner dollar under en femårsperiod på att utveckla metoden djupa borrhål för slutförvaring av radioaktivt avfall.

Det statliga energilaboratoriet Sandia National Laboratory i Albuquerque i New Mexico kommer att leda det tekniska arbetet. Arbetet med att välja en plats och ta fram en plan för den demonstrationstest som ingår i projektet har pågått sedan en månad.

Planen är att först borra en mindre hål för att undersöka berget och hydrologin och sedan borra ett håll som är 40 cm längst ner (ca 5000 m djup).

För att få tag på intresserade frivilliga platser har en förfrågan gjorts på nätet (Request for Information (RFI) - Deep Borehole Field Test). Länk till förfrågan, där det även finns lite mer information om projektet, finns nedan.

Request for Information (RFI) - Deep Borehole Field Test >>

Till sidans topp >>

Notiser 

* Fud-10 godkänd av regeringen
* Kärnavfallsrådet om organisationsfrågor

* Fortsatta medel till MKG
* SFR-ansökan lämnas in den 19 dec
Seminarium om Sveriges nationella plan radioaktivt avfall
* MKG flyttar

 

Fud-10 godkänd av regeringen

Regeringen beslutade den 13 november att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s senaste forskningsprogram för hantering och slutförvaring av kärnavfall samt rivning av reaktorer, Fud-13, uppfyller kraven enligt kärntekniklagen. Regeringen villkorade att bolaget inför kommande Fud-program ska fortsätta att samråda med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i frågor som rör avveckling- och rivningsplaner. Dessutom vill regeringen se ett tydligare och mer strukturerat program. 

Regeringen har fattat beslut om Fud-13, 141113 >>

 

Kärnavfallsrådet om organisationsfrågor

Regeringens rådgivande vetenskapliga organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, anordnade den 26 november ett seminarium i Stockholm om organisationsfrågor kring uppbyggnad och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Bland annat diskuterades projektets långa byggnadstid och vikten av kontinuerliga kvalitetssäkringar, för att inte riskera förvarets långsiktiga säkerhet. Inbjudna talare kom bl.a. från Strålsäkerhetsmyndigheten, kärnavfallsbolaget SKB och Trafikverkets projekt Citybanan. 

Organisationsfrågor på Kärnavfallsrådets seminarium, 141126 >>

 

Fortsatta medel till MKG

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 27 november Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2015, vilket är samma summa som för 2014. Övriga föreningar som erhåller medel ur fonden är Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, och Sveriges energiorganisationers riksorganisation, SERO.

Fortsatta medel för MKG för 2015 >>

 

SFR-ansökan lämnas in 19 dec

Efter ett samråd med bristande underlag och mycket kritik skulle kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ha lämnat in en ansökan om att få bygga ytterligare ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR2 den 31 mars 2014. Ansökan blev försenad och ska enligt uppgift lämnas in den 19 december till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.

 

Seminarium om Sveriges nationella plan radioaktivt avfall

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat ut en inbjudan till ett seminarium om nationella planen för allt radioaktivt avfall i Sverige. Planen ska enligt EU:s kärnavfallsdirektiv lämnas till EU-kommissionen senast den 24 augusti 2015. Seminariet äger rum i Stockholm den 26 mars 2015.

SSM har bjudit in till ett seminarium om den nationella plan för allt radioaktivt avfall, 141216 >>

 

MKG flyttar!

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, flyttar den 18 november till andra sidan Järntorget. Vår nya adress blir Första Långgatan 18, 413 28 Göteborg. 

 

Till sidans topp >>