Nyhetsbrev 3/2014

Nyhetsbrev 3/2014 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 3/2014 >> 

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan. Vid varje nyhet har du möjlighet att ta dig vidare för mer information på MKG:s hemsida.

 

Innehållsförteckning 

* Bakläxa för SKB:s redovisningar om kopparkorrosion
* SSM föreslår fördubbling av kärnavfallsavgiften 
* Informationskväll om kärnavfallsfrågor
* Lång väntan på SKB:s kompletteringar 
* Notiser

 

Bakläxa för SKB:s redovisningar om kopparkorrosion

Strålsäkerhetsmyndigheten är inte nöjd med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s redovisningar om att det inte är någon risk för kopparkorrosion i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Myndigheten klagar på att motstridiga resultat redovisas och vill se underlagsrapporterna från bolagets studier. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG instämmer och är också kritiska till att bolaget i slutet av september bedrev en PR-kampanj utan vetenskapligt stöd i kopparkorrosionsfrågan, mitt i den pågående miljöprövningen.

Kommer kapslarna av koppar i det tänkta slutförvaret för använt kärnbränsle att korrodera i den syrefria miljön 500 meter ner i berget? Frågan är högaktuell i den pågående granskningen av slutförvarsansökan med tanke på slutförvarets långsiktiga säkerhet. Ansökan granskas av Mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, enligt kärntekniklagen. Sedan i april 2012 har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnat in ett flertal lägesbeskrivningar till myndigheten om den pågående forskningen om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. Bolaget har dock inte skickat in lägesbeskrivningarna till domstolen eftersom de anser att det endast är en fråga att bedömas av SSM enligt kärntekniklagen. Trots att frågan i allra högsta grad rör den långsiktiga miljösäkerheten.

Den 30 september skickade kärnavfallsbolaget SKB in en ny lägesrapport till Strålsäkerhetsmyndigheten. I rapporten hävdar bolaget att de nu fått klarhet i frågeställningen vilket betyder att det kan bli lite kopparkorrosion men att den korrosion som eventuellt sker inte har någon betydelse för den långsiktiga säkerheten. En månad senare svarade myndigheten med en skarp kompletteringsbegäran. Myndigheten anser att SKB:s lägesrapporter inte varit heltäckande och att de ibland visat motstridiga resultat. Det saknas utförliga redovisningar av vilken betydelse korrosion kan ha för den långsiktiga säkerheten. SKB krävs också på underlagsrapporter och samtliga resultat från sin kopparkorrosionsstudie från forskningslaboratoriet i Mölnlycke, Mican. Senast den 30 november önskar myndigheten svar eller en tidplan på svar.

SSM har även fått en komplettering om risker för att kopparkapslarna i slutförvaret ska korrodera p.g.a. de läckströmmar som kommer från elkraftförbindelsen till Finland. Bolaget hänvisar endast till teoretiska betraktelser som inte på något sätt kan förklara den kraftiga korrosion som på kort tid skett i utrustning i Forsmark under platsundersökningen.

MKG har kommenterat SKB:s senaste lägesrapport på föreningens hemsida. Föreningen konstaterar att de försök som pågår vid Mican inte är slutförda. Det går inte att se om vätgasutvecklingen stannar av (så som SKB hoppas) förrän upprepade tömningar av vätgas gjorts ur de provrör som innehåller koppar och vatten. Det går heller inte att se om vätgas fortsätter att utvecklas och kopparytan korroderar, så som den gör de försök som under lång tid genomförts av forskare vid KTH. 

Som beskrevs i senaste nyhetsbrevet skickade Naturskyddsföreningen och MKG i juni in ett särskilt yttrande till SSM och domstolen med kommentarer på bolagets arbete med kopparkorrosionsforskning. Föreningarna är bl.a. mycket undrande om varför inte bolaget som ursprungligt planerat tagit upp försökspaketet LOT A2 i Äspölaboratoriet. Försöket kan visa om kopparkorrosion är ett problem eller inte. Försökspaketet skulle tagits upp 2007 eller något år senare men nu säger bolaget att det inte ska tas upp förrän i slutet av 2010-talet. Uppenbarligen är bolaget rädd för att försöket ska visa att den slutförvarsmetod som bolaget vill använda inte fungerar.

Frågeställningar om kopparkorrosion är viktiga i den pågående miljöprövningen,  både hos mark- och miljödomstolen och hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Kärnavfallsbolaget SKB har ett ansvar för att hantera frågan på ett vetenskapligt sätt. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att bolaget visat att det saknar förståelse för detta. 

SKB till SSM: Det finns ingen kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 140930 >> 

SKB till SSM: Försumbar inverkan av läckströmmar på kopparkorrosion, 140930 >> 

MKG: SKBs slutsats om syrgasfri kopparkorrosion är förtida, 141003 >> 

SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion >> 

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om prövningsprocessen, forskningen om lera, koppar och jordbävningsrisker, 140612 >>

Till innehållsförteckningen >>

SSM föreslår fördubbling av kärnavfallsavgiften 

Under våren 2014 granskade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, beräkningar av framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. Detta görs regelbundet vart tredje år och det är slutligen regeringen som tar beslut om avgiften. Efter en remissrunda föreslog SSM den 13 oktober att regeringen skulle göra en kraftig höjning av avgiften från ca 2,2 till ca 4 öre/kWh. SSM föreslog också att avgiften endast skulle sättas för år 2015 och att SKB ska ta fram nytt underlag för åren 2016-2017. De nya avgiftsberäkningarna ska då ske med hjälp av en annan metod än den som SKB använder, nämligen enligt ett underlag framtaget av Konjunkturinstitutet och enligt SSM:s anvisningar.

Remiss på kraftigt höjda kärnavfallsavgifter för 2015: SSM vill ha nytt underlag redan nästa år, 140626 >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över SSM:s förslag på kraftigt höjda kärnavfallsavgifter för 2015, 140901 >> 

SSM föreslår regeringen höjda kärnavfallsavgifter, 141013 >>

Till innehållsförteckningen >>

Informationskväll om kärnavfallsfrågor

Naturskyddsföreningen Kalmar län och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG bjuder in till en:

Informationskväll om kärnavfallsfrågor i Oskarshamn den 18 november

Johan Swahn, kanslichef, MKG, informerar och svarar på frågor. Se inbjudan och program på MKG:s hemsida.
Plats: Forum Oskarshamn, Södra Långgatan 15-17
Tid: 18 nov kl.18:30 med fika från kl.18:00
Anmälan:  Frivillig anmälan, men om du vill ha fika med smörgås vill vi ha anmälan till catharina.lihnell(at)naturskyddsforeningen.se eller sms:a på 070 341 3099 senast söndag den 16 november.

Kalendernyhet på MKG:s hemsida >>

Till innehållsförteckningen >>

Lång väntan på SKB:s kompletteringar 

Prövningen av ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle befinner sig fortfarande i en kompletteringsfas. Detta på grund av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s bristfälliga ansökan. Bolaget tar dessutom lång tid på sig att inkomma med kompletteringar och utesluter avgörande frågor om den långsiktiga strålsäkerheten från prövningen enligt miljöbalken hos domstolen. Frågor som t.ex. kopparkorrosion och andra eventuella brister i barriärsystemen i den förslagna slutförvarsmetoden ska endast behandlas enligt kärntekniklagen, anser bolaget. Nu väntas nya kompletteringar till årsskiftet och prövningen om vilka kompletteringar bolaget måste göra kommer att hålla på minst till hösten 2015, förmodligen längre.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning vid Oskarshamns kärnkraftverk lämnades in i mars 2011, och prövningen av ansökan har nu pågått i tre och ett halvt år. Fortfarande handlar prövningen om vilka kompletteringar bolaget måste göra för att ansökan ska vara komplett nog för att kungöras och prövas i sak. Prövningen pågår både i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt enligt miljöbalken och av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, enligt kärntekniklagen. De bägge prövningarna ska vara parallella och samordnade. 

Enligt domstolens senaste tidsplan som kom i mars skulle domstolen hösten 2014 efter det att kärnavfallsbolaget i juni lämnade in kompletteringar först gå vidare i sin prövning genom att pröva om processhinder föreligger, t.ex. eftersom domstolen inte fått ta del av alla kompletteringar som gått till SSM. Sedan skulle domstolen fortsätta sitt arbete med att fastställa vilka kompletteringar bolaget måste göra. Så blev det inte.

Sommaren 2014 meddelade kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB att junikompletteringar till domstolen och SSM blivit ytterligare försenade. De lämnades in i september i stället. Domstolen fick kompletteringar som bl.a. rörde den alternativa metoden djupa borrhål. Dessutom fick domstolen en kortfattad beskrivning av hur barriärerna av koppar och lera ska fungera. Denna beskrivning ska enligt kärnavfallsbolaget ersätta kraven som finns på SKB att lämna in de omfattande kompletteringar rörande långsiktig strålsäkerhet som görs till SSM även till domstolen. Dessa kompletteringar rör många viktiga frågeställningar för långsiktig miljösäkerhet, bland annat om kopparkorrosion. Bolaget vill inte att domstolen ska besluta om kompletteringar i dessa frågor och försöker hålla dem utanför domstolsprövningen. Detta trots att de flesta remissinstanser inklusive SSM och Kärnavfallsrådet vill ha med dem i domstolsprövningen.

Till SSM lämnade kärnavfallsbolaget in samma komplettering som till domstolen, något som SSM krävt. Dessutom fick SSM ett antal kompletteringar som bara gick till myndigheten, bland annat en lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten som beskrivs i en egen artikel i detta nyhetsbrev. De övriga kompletteringarna rör bl.a. frågan om fördelar med en inlandslokalisering, olika kapselfrågor, klimatfrågor samt hur vatten kan tränga ner i slutförvaret.

Redan i sommar blev det dessutom känt att kärnavfallsbolaget kommer att lämna in ytterligare kompletteringar till årsskiftet. Bland annat kommer bolaget i ansökan lägga till ett tillstånd om att öka kapaciteten i mellanlagret för använt kärnbränsle vid Oskarshamns kärnkraftverk, Clab, till 11 000 ton. Idag finns det knappt 6 000 ton använt kärnbränsle i Clab och nuvarande tillstånd är för 8 000 ton. Även om ansökan för slutförvaret rör 12 000 ton använt kärnbränsle bygger den siffran på att alla reaktorerna drivs i 50 eller 60 år. Detta är inte ett sannolikt scenario och om Clab får ett tillstånd för 11 000 ton räcker detta sannolikt för att mellanlagra allt det svenska använda kärnbränslet under lång tid om slutförvarsansökan inte godkänns. 

Mark- och miljödomstolen förbereder nu en ny tidsplan och har samrått med SSM om den. Tidsplanen kommer att innebära att det efter årsskiftet först blir en gemensam remiss på höstens kompletteringar och de som kommer efter årsskiftet. Den nya tidsplanen kommer sannolikt även att ange att en processhindersprövning, t.ex. om bristen av kompletteringar hos domstolen, görs efter remissen är gjord. Beroende av utfallet av denna prövning kommer prövningen av vilka kompletteringar som domstolen kan bestämma att kärnavfallsbolaget ska göra fortsätta till och med hösten 2015, förmodligen längre. Innan dessa kompletteringar är gjorda kan inte ansökan kungöras för att sedan fortsätta med en prövning av ansökan i sak. 

Senvåren 2014 skickade SSM ut ansökan på remiss i sak, något som enligt Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, inte var riktigt. SSM ville ha svar i oktober, förmodligen eftersom myndigheten gjorde den felaktiga bedömningen att ansökan skulle kungöras innan dess. Nu är remissen lagt på is och MKG förutsätter att den inte blir aktuell igen förrän efter ansökan eventuellt kungjorts.

SKB är försenad med kompletteringar av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle, 140627 >> 

SSM ändrar tidsplanen för remiss i sak för slutförvarsansökan, 140701 >> 

SKB lämnar in julikompletteringar till SSM, men inte om kopparkorrosion eller djupa borrhål, 140704 >> 

SKB har lämnat in en större försenad komplettering – svar om riskerna med kopparkorrosion saknas fortfarande, 140904 >> 

Domstolen ber SSM kommentera ny tidplan, 140926 >> 

SKB har lämnat in försenade kompletteringar till SSM, 140930 >> 

SSM svarar på domstolens förslag om ny tidplan, 141013 >> 

SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion >> 

Till innehållsförteckningen >>

 

Notiser

 * SSM föreslår oförändrad Studsviksavgift för 2015
* Högre kärnavfallsavgift för Ågestareaktorn
* SSM ges rätt att kräva ekonomisk uppgifter av SKB
* MKG kritiserar dansk slutförvarsplan
* Ja till forskningsanläggningen ESS
* C vill folkomrösta om slutförvar i Östhammar
* Om kommunikation till framtida generationer
* Kärnavfallsfrågor som kommer på regeringens bord
* Klartecken för rivning av Studsviks R2 och R2-0

* Strålsäkerheten i Clab och SFR granskad av SSM
* SSM vill förlänga stödet till miljöorganisationer
* Fortfarande ingen ansökan inlämnad om SFR 2
* MKG:s nya styrelse 

SSM föreslår oförändrad Studsviksavgift för 2015

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, redovisade den 19 juni till regeringen att den avgiftsnivå som kärnkraftsbolagen ska betala in till kärnavfallsfonden enligt Studsvikslagen ska hållas oförändrad på 0,3 öre/kWh kärnkraftsproducerad el. Avgiften ska finansiera hantering av det historiska radioaktiva avfallet och avvecklingen av äldre kärntekniska anläggningar. SSM vill även att Studsvikslagen ska gälla tills vidare och inte avslutas 2017, som är det som nu gäller.

SSM föreslår oförändrad Studsviksavgift för 2015, 140619 >>

Högre kärnavfallsavgift för Ågestareaktorn

SSM har den 25 juni beslutat kärnavfallsavgiften för andra tillståndshavare av kärntekniska anläggningar än kärnkraftverk. Avgiften kommer att användas till finansieringen av hanteringen av de radioaktiva restprodukterna. Värt att notera är den kraftigt höjda avgiften för rivningen av Ågesta kraftvärmeverk. Vattenfall, som har ansvar för anläggningen ska betala ca 50 miljoner kronor per år till kärnavfallsfonden. Avgiften ska betalas årligen i tre år för perioden 2014-2016.

Vattenfall ska betala högre kärnavfallsavgift för rivningen av Ågestareaktorn, 140625 >>

SSM ges rätt att kräva ekonomisk uppgifter av SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har sedan oktober 2012 varit oeniga om vilka ekonomiska uppgifter som bolaget behöver redovisa. SKB överklagade SSM:s föreläggande om redovisningar för kostnader, framtida budgetar och tidsplaner för respektive projekt/aktivitet inom bolaget. Den 26 juni 2014 gav regeringen SSM i huvudsak rätt och SKB måste överlämna redovisningarna.

Regeringen ger SSM rätt att kräva ekonomiska uppgifter av SKB, 140626 >>

MKG kritiserar dansk slutförvarsplan 

Danmark planerar att slutförvara radioaktivt avfall från den nedlagda kärnforskningsanläggningen vid Risø och har tagit fram ett första underlag till en miljökonsekvensbeskrivning. MKG lämnade den 15 juli sina synpunkter och anser sammanfattningsvis att de danska planerna för att lokalisera och bygga ett slutförvar är så bristfälliga att det endast är strategin att mellanlagra avfallet ytterligare en tid som är framkomlig. MKG anser också att Danmark bör inleda ett samarbete med den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Även SSM och Länsstyrelsen Skåne har lämnat synpunkter och anser att underlaget är bristande i flera viktiga avseenden.

MKG har synpunkter på dansk slutförvarsplan, 140715 >>

Ja till forskningsanläggningen ESS

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 17 juli enligt strålskyddslagen godkänt att byggandet av kärnforskningsanläggningen, European Spallation Source, ESS i Lund kan påbörjas. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt godkände den 12 juli en byggstart enligt miljöbalken. Byggnationen av anläggningen får alltså starta, men för att därefter starta acceleratorn i anläggningen för provdrift krävs ytterligare redovisningar, bl.a. om hur det radioaktiva avfallet som produceras ska omhändertas.

Ja till kärnforskningsanläggningen ESS, 140717 >>

C vill folkomrösta om slutförvar i Östhammar

Ledande centerpartister i Östhammar kommun vill ha råd från invånarna i frågan om kommunen ska tillstyrka ett eventuellt kommande regeringsbeslut om ett slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen. Centerpartisterna vill att frågan ska gå till folkomröstning, något som även Miljöpartiet i kommunen vill.

C vill folkomrösta om slutförvar i Östhammar, 140819 >>

Om kommunikation till framtida generationer

Frågan om hur vi ska föra vidare information till framtida generationer och civilisationer om de olika slutförvar för kärnavfall som byggs var i fokus på konferensen Constructing Memory i Verdun, Frankrike. Konferensen anordnades den 15-17 september av projektet Preservation of Records, Knowledge and Memory, som drivs av OECD:s kärnenergibyrå NEA. 

Internationell konferens om kommunikation till framtida generationer, 140915 >>

Kärnavfallsfrågor som kommer på regeringens bord

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 15 oktober presenterat en promemoria om de kända frågor rörande kärnavfall som finns på regeringens bord att hanteras under mandatperioden 2014-2018. Du kan ladda ner och läsa PM:et på MKG:s hemsida.

MKG presenterar PM: Kärnavfallsfrågor på regeringens bord under mandatperioden, 141015 >>

Klartecken för rivning av Studsviks R2 och R2-0

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, gav den 24 oktober AB SVAFO klartecken att riva forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik. SVAFO planerar att påbörja rivningen i februari nästa år. SSM vill dock att SVAFO kompletterar sin säkerhetsredovisning med fler redovisningar vad gäller hantering av kärnämne och kärnavfall.

Klartecken för rivning av Studsviks forskningsreaktorer R2 och R2-0, 141024 >>

Strålsäkerheten i Clab och SFR granskad av SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har granskat kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s orsaksanalys och åtgärdsprogram för den bristande strålsäkerheten i SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, och slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. SSM meddelade den 31 oktober att de överlag är nöjda med SKB:s redovisningar.

SKB om ökad strålsäkerhet i Clab och SFR, 141031 >>

SSM vill förlänga stödet till miljöorganisationer

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 31 oktober svarat på regeringens remiss om Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, förslag på ändringar i stödet till ideella föreningar ur kärnavfallsfonden. SSM anser att stödet bör förlängas fram till dess att regeringen fattat sitt beslut om ett slutförvar för använt kärnbränsle och att stödet därefter kan omprövas för ev. ytterligare förlängning. SSM anser inte att föreningarna ska få stöd för granskning av annat radioaktivt avfall eller rivning av reaktorer, utan endast få stöd för hanteringen av det använda kärnbränslet.

SSM vill förlänga stödet till miljöorganisationer men inte bredda, 141031 >>

Fortfarande ingen ansökan inlämnad om SFR 2

Efter ett samråd med bristande underlag och mycket kritik skulle kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ha lämnat in en ansökan om att få bygga ett till slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR2 den 31 mars 2014. Ansökan blev försenad och har fortfarande inte lämnats in. Enligt bolaget behövdes mer tid för att färdigställa ansökan.

Läckströmmar  
Efter ett påtalande från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG, har Strålsäkerhetsmyndigheten begärt in redovisningar av bolaget om läckströmmars eventuella påverkan på korrosion i befintliga SFR. Den 4 juli svarade bolaget att påverkan är liten och något som inte heller ska behöva behandlas i en kommande tillståndsprövning för SFR 2. Nu återstår att se om Strålsäkerhetsmyndigheten blir nöjd med svaret. 

SKB tror fortfarande att läckströmmar inte påverkar korrosion i SFR, 140704 >>

MKG:s nya styrelse 

Kennet Gunnarsson, Catharina Lihnell Järnhester, Linda Birkedal (ordförande), Salomon Abresparr, Hans Jivander

MKGs styrelse 2014

Till innehållsförteckningen >>