Nyhetsbrev 2/2020

Nyhetsbrev 2/2020 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 2/2020 >>

 

SSM ska granska SKB:s kopparkorrosionsstudier - Regeringen får LOT-resultat redan 2020 

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM kommer att kvalitetssäkra de kopparkorrosionsstudier som kärnavfallsbolaget SKB utför på de två 20-åriga försökspaket i LOT-experimentet som bolaget i smyg tog upp ur Äspö-laboratoriet i höstas. Dessutom har bolaget gjort en tvärvändning och sagt att resultaten, även från kopparkorrosionen från centralröret i försöket, troligen kan redovisas första halvåret 2020 i stället för om många år. Detta betyder att resultaten kan bli ett underlag till regeringens pågående tillåtlighetsprövning av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och dess medlemsföreningar är mycket glada över denna utveckling.

I Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, förra nyhetsbrev som publicerades i mars går det att läsa om kärnavfallsbolaget SKB:s upptag av två försökspaket i det så kallade LOT-experimentet. Paketen har varit uppvärmda ca 500 meter ner i berget, i Äspölaboratoriet, i snart 20 år. I det första försökspaketet som togs upp efter 5 år i berget konstaterades oväntat mycket kopparkorrosion. Sedan dess har MKG velat att nästa paket ska tas upp för att förstå om kopparkorrosionen fortsätter efter att syrgasen i försökspaketen förbrukats. Kärnavfallsbolaget SKB har länge vägrat, men i höstas avslöjade MKG att två försökspaket just hade tagits upp utan att bolaget berättat det för någon.

Sedan 2011 har kärnavfallsbolagets ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark granskats av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen. I januari 2018 fick regeringen miljöprövningen på sitt bord med kvarstående frågetecken om kopparkapslarnas långsiktiga skyddsförmåga. Något som mark- och domstolen lyfte i sitt yttrande. Kopparkapslarna ska garantera den långsiktiga säkerheten i hundratusentalsår om det högaktiva kärnbränslet förvaras 500 meter ner i Forsmarks berggrund. De nu upptagna försökspaketen kan ge viktig kunskap om kärnbränsleförvarets risker inför regeringens beslut om tillåtlighet. 

Strax efter publicering av MKG:s förra nyhetsbrev hade Naturskyddsföreningen och MKG ett möte om LOT-projektet med SSM:s generaldirektör och medarbetare. Då framkom att myndigheten på ett möte redan den 6 december hade fått beskedet av kärnavfallsbolaget SKB att de troligen kommer att redovisa kopparkorrosionsresultat, inklusive från centralrören, från de upptagna LOT-paketen, redan under första halvåret 2020. Detta innebär en tvärvändning från bolagets tidigare besked att resultaten skulle redovisas först om många år i SSM:s stegvisa prövning efter det att alla regeringstillstånd för att bygga kärnbränsleförvaret erhållits. Nu kan resultaten i stället bli ett underlag till regeringens kommande tillåtlighetsbeslut enligt miljöbalken.

Under mötet i december berättade även SSM att de hade för avsikt att kvalitetssäkra bolagets koppar-korrosionsanalyser. Med hjälp av externa experter har SSM möjlighet att följa upptaget så det sker vetenskapligt korrekt. Detta initiativ är mycket välkommet. Det är viktigt att SSM:s arbete startas så tidigt som möjligt så att regeringen hinner använda det kvalitetssäkrade resultatet från underlaget i tillåtlighetsprövningen.

I ett tackbrev till SSM:s generaldirektör som Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG skickat till myndigheten efter mötet den 25 mars skriver föreningarna att de håller det för troligt att det är SSM:s lednings förtjänst att LOT-paketen nu kommer att kunna bli ett underlag inför regeringens prövning. Det möjliggör det en betydligt bättre prövning.

I tackbrevet tar föreningarna upp två ytterligare möjligheter i myndighetens granskning. Det skulle vara förtroendehöjande att, i ett tidigt skede, ge miljöorganisationer och forskarna med anknytning till KTH möjlighet att framföra synpunkter på vad som är viktigt att ta hänsyn till i kvalitetsgranskningen. Samt att kärnavfallsbolaget ger myndigheten möjligheten att göra oberoende analyser av väsentliga kopparprov. 

Den 28 april skickade föreningarna in ett nytt yttrande till regeringen för att informera om att det redan under 2020 kan komma att finnas av SSM kvalitetssäkrade kopparkorrosionsresultat från de upptagna LOT-försökspaketen. Föreningarna betonar vikten av att kärnavfallsbolagets kopparkorrosionsanalyser genomförs med vetenskaplighet, relevans och med full insyn. Det är dessutom viktigt att SSM:s kvalitetssäkringsarbete snabbt kommer igång och att möjlighet ges till insyn. För maximal kvalitetssäkring bör även oberoende analyser göras av de mest relevanta kopparproven. 

Regeringen har möjlighet att delbesluta inom Fud-processen med villkor kopplat till LOT-upptaget. Föreningarna menar att tillåtlighet inte kan ges med hänvisning till att andra barriärer kanske fungerar.

 

MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen om LOT-upptaget, 200428 >>

Tackbrev till SSM:s GD från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200408 >>

Naturskyddsföreningen, MKG, m.fl i möte med SSM om LOT-försöket, 20325 >>

Läs mer om LOT i MKG:s Nyhetsbrev 1/2020 >>

Till sidans topp >>

 

Allmänheten får tycka till om kärnbränsleförvaret 

Den 1 april 2020 kungjorde regeringen kärnbränsleförvarsansökningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen och skickade ut dem på remiss i syfte att säkra att allmänheten har information om ansökan och att ge den möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkter skall ha kommit in senast den 17 juni 2020. 

Oskarshamns och Östhammars kommuner har fått särskilda skrivelser innehållande handlingar om aktuell remiss i syfte att tillgängliggöra dessa för allmänheten. Regeringen har även meddelat att kungörelsen om remissen kommer att ske i ett antal lokala och rikstäckande dagstidningar. 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) granskade under 2011-2017 ansökningarna om ett förvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Under 2018 avstyrkte domstolen ansökan medan Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrkte. Regeringen gav därefter sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, möjlighet att komplettera ansökan. Kompletteringen har remitterats och dess svar har bemötts av SKB. 

Med syftet att säkerställa allmänhetens tillgång till samlad information om bolagets ansökningar och möjlighet att inkomma med synpunkter kungörs nu den inkomna kompletteringen, enligt den remiss som nu Miljödepartementet skickat ut. 

Hit skickar du dina synpunkter
Synpunkter ska skickas skriftligen till Miljödepartementet, 103 33 Stockholm eller till m.registrator(at)regeringskansliet.se. Diarienummer M2018/00217/Me (ansökan enligt miljöbalken) eller M2018/00221/Ke (ansökan enligt kärntekniklagen) bör anges. Sista datum för inlämning av synpunkter är den 17 juni 2020. 

Allmänheten får tycka till om kärnbränsleförvaret, 200401 >>

Till sidans topp >>

 

Proposition om sistahandsansvar 

Regeringen har den 16 april lämnat en proposition till riksdagen med lagändringar som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor. Regeringen föreslår att det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten. Dessutom föreslår regeringen att om en tillståndshavare inte kan fullgöra sitt ansvar för säkerheten i en kärnteknisk verksamhet ska detta ansvar övergå till staten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020. 

Proposition om sistahandsansvar, 200416 >>

Till sidans topp >>
 

Folkomröstning eller ej i Östhammar avgörs i kommunfullmäktige

Den 1 april 2020 beslutade Östhammars kommunstyrelse att frågan om det ska hållas en folkomröstning eller inte i kärnbränsleförvarsfrågan ska avgöras i kommunfullmäktige under våren 2020. En folkomröstning var ursprungligen tänkt att hållas i början av 2018 efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen, men den blev inställd. Frågan tas tidigast upp i Östhammars kommunfullmäktige under juni 2020. 

Folkomröstning eller ej i Östhammar avgörs i kommunfullmäktige, 200401 >>

Till sidans topp >>
 

Nya föreskrifter om kärnavfallsfinansiering från Riksgälden 

Riksgälden beslutade om nya föreskrifter omkärnavfallsfinansiering den 19 februari 2020. Beslutet föregicks av ett informationsmöte och en remissrundaunder sommaren 2019. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med medlemsföreningar lämnade in sitt remissvar den 3 september 2019. Föreningarna ansåg att det är bra att Riksgälden förtydligar att industrin ska redovisa mer utförliga kostnadsberäkningar för återståendekostnader för hantering och slutförvaring av radioaktivtavfall och rivning av reaktorer.

I de nu slutligt fastställda föreskrifterna är det tydligtatt kraven på industrin har blivit hårdare jämfört med tidigare, både hur framtida planering beskrivs och i hur använda medel ur kärnavfallsfonden redovisas. Riksgälden menar att förändringarna innebär ökad transparens och förutsägbarhet för tillståndshavare samtidigt som det ger bättre förutsättningar att planera för och leva upp till de krav som Riksgälden ställer. På kritiken från kraftindustrin i yttranden över remisspromemorian om för höga krav svarar Riksgälden att kraven inte är omotiverat höga. Riksgälden är ansvarig för kärnavfallsfinansieringsfrågor sedan 2019, innan dess låg ansvaret hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Nya föreskrifter om kärnavfallsfinansiering från Riksgälden, 200422 >>

Till sidans topp >>