Strålsäkerhetsmyndigheten ges längre tid att svara på domstolens fråga om kompletteringsbehov

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har begärt och fått beviljat längre tid för sitt yttrande till domstolens remiss om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har beviljat myndigheten förlängd remisstid från 16 april till 1 november 2012. Andra remissinstanser kan begära motsvarande förlängning.

Mark- och miljödomstolen skickade den 5 april 2011 ut en förfrågan om önskemål om komplettering av slutförvarsansökan enligt miljöbalken, som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnat in några dagar tidigare. Sista datumet för remissinstanser att svara sattes till den 16 april 2012. 

Den 30 augusti 2011 ringde Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, till domstolen och bad om längre tid för att svara på remissen. SSM hänvisar till förseningar i arbetet med att upphandla externa experter för granskningen och ber om anstånd för sitt yttrande till november 2012. Domstolen har bett kärnavfallsbolaget SKB om en kommentar till begäran och bolaget har meddelat att det inte har några invändningar mot att det begärda anståndet beviljas.

Den 6 september tog målets ordförande, rådman Johan Svensson, genom en notering i målets dagbok följande beslut:

”Domstolen konstaterar att aktuellt mål är mycket omfattande samt att Strålsäkerhetsmyndigheten är en viktig remissinstans. SKB har vidare inte motsatt sig att sökt anstånd beviljas. Mark- och miljödomstolen beviljar därför SSM anstånd till den 1 november 2012 med att inkomma med yttrande.”

I och med att Strålsäkerhetsmyndigheten har fått en förlängning av sin remisstid kan andra remissinstanser begära samma remisstid, något som domstolen brukar godkänna.

 

Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida om domstolens beslut, 110906 >>

Mark- och Miljödomstolens dagboksblad för målet om tillstånd för ett slutförvarssystem, M 1333-11, 110906 där beslutet kan läsas >>

SKB:s svar till domstolen om myndighetens förfrågan, 110905 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Mark- och miljödomstolens remiss, 110405 >>