SSM:s godkännande av de ovetenskapliga LOT-resultaten skickade till regeringen

Den 11 mars skickade Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör (GD) Nina Cromnier myndighetens rapport från granskningen av kärnavfallsbolagets SKB:s LOT-försök till regeringen. GD:n citerar i följebrevet rapportens slutsatser och framför att SSM:s inställning till kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet inte förändrats med anledning av LOT-resultaten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, beklagar att SSM:s ledning inte tagit tillvara på den kritik som framförts på myndighetens experters oförmåga att på ett självständigt och kritiskt sätt analysera den ovetenskapliga rapportering av kopparkorrosionen i LOT-försöket som kärnavfallsbolaget SKB har tagit fram. Detta betyder att regeringen istället måste agera för att se till att LOT-resultaten analyseras vetenskapligt. De mest korroderade kopparytorna måste detaljgranskas. MKG menar att om det görs kommer det att visa att koppar inte är ett lämpligt kapselmaterial för kärnbränsleförvaret. Denna syn stöds av framstående forskare vid KTH.

Mark- och miljödomstolen avstyrkte 2018 att regeringen skulle ge tillåtlighet av kärnbränsleförvarsansökan om inte kärnavfallsbolaget SKB redovisar underlag som klargör att slutförvaret är långsiktigt säkert även med avseende på kapselns skyddsförmåga. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillstyrkte samtidigt ansökan och dessutom och nöjt sig med SKB:s bristfälliga kompletterande underlag som skickades till regeringen 2019.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har sedan hösten 2020 genomfört en kvalitetsgranskning av kärnavfallsbolagets kopparkorrosionsresultat från de under hösten 2019 av upptagna 20-åriga försökspaketen i LOT-försöket. Granskningen skedde med stöd av experter från det brittiska konsultbolaget Galson Sciences.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har noga följt arbetet och har vid fem tillfällen skickat in synpunkter till SSM:s granskning. Utöver det har även MKG den 11 december 2020 i en skrivelse haft kritiska synpunkter på hur granskningsarbetet gått till.

Den 5 mars skickade MKG in de senaste synpunkterna på SSM:s kvalitetsgranskning. Redan då verkade det som myndigheten skulle godkänna kärnavfallsbolagets svepskäl för att inte i detalj undersöka de mest korroderade ytorna i försöket. SKB ville inte redovisa korrosionen på de hetaste ytorna av kopparröret (finns inga bilder alls!) eller på bottenplattan med detaljstudier (bild på bottenplattan nedan).

Bild på bottenplattan LOT A3

Som skäl till att inte analysera röret sa bolaget att de ändå kapade av en annan del av röret och undersökte det då i stället. Att kopparplattan inte undersöktes skulle bero på att den var i kontakt med sand (och rätt säkert syrgasfritt grundvatten), men i kärnbränsleförvaret är det lera. Bägge förklaringarna är helt ovetenskapliga.

MKG anser att det är anmärkningsvärt att Strålsäkerhetsmyndighetens experter har godtagit bolagets rapportering när det inte har genomförts detaljerade analyser av de mest korroderade kopparytorna i försöket. Om det hade gjorts menar föreningarna att det hade det varit tydligt att koppar inte fungerar som kapselmaterial. Denna syn stöds av framstående korrosionsforskare från KTH.

Det är därför problematiskt att SSM:s GD Nina Cromnier inte har uppmärksammat de problem som funnits i myndighetens granskning. I stället har GD:n den 11 mars skickat myndighetens rapport från granskningen till regeringen och i följebrevet citerat rapportens där det framförs att SSM:s inställning till kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet inte förändrats med anledning av LOT-resultaten.

MKG beklagar att SSM:s ledning inte tagit tillvara på den kritik som framförts av myndighetens experters oförmåga att på ett självständigt och kritiskt sätt analysera den ovetenskapliga rapporteringen av kopparkorrosionen i LOT-försöket. Detta betyder att regeringen måste agera för att se till att LOT-resultaten analyseras vetenskapligt genom att de mest korroderade ytorna i försöket detaljstuderas. För att detta ska ske kan Kärnavfallsrådets spela en roll.

 

Länkar: 

SSM:s GD:s följebrev till granskningsrapporten om LOT som skickats till regeringen 210311 >> 

SSM:s rapport ”Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s analys och rapportering av kopparkorrosionsresultat från försökspaketen A3 och S2 i LOT-projektet vid Äspölaboratoriet”, 210311 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Anmärkningsvärt att att SSM godkänner SKB:s ovetenskapliga LOT-redovisning 210311 >> 

Kärnavfallsrådets slutreplik i DN, 210307 >> 

Krönika: SSM:s kvalitetsgranskning måste se till att kopparkorrosionen i LOT-försöket undersöks! 210305 >>

MKG i det fjärde SSM bidraget om LOT-försöket: SSM måste undersöka den värsta korrosionen, 210305 >> 

KTH-forskare kritiska till SSM-granskningen av LOT, 210226 >>

MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket, 201211 >>

MKG i det tredje SSM-bidraget om LOT-försöket: SKB:s underlagsrapporter saknas, 201211 >> 

KTH-forskare starkt kritiska till SKB:s LOT-redovisning, 201123 >>

MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier, 201109 >> 

MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >> 

Vetenskaplig undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial, 201001 >>

Miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT, 200930 >>

SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar, 200901 >>