SSM yttrar sig till regeringen om SKB:s komplettering

Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat in ett yttrande till regeringen där myndigheten meddelar att den inte omvärderar tidigare ståndpunkt om att kärnbränsleförvaret kan byggas säkert.

Istället anger SSM att myndighetens egen granskning av avfallsbolaget SKB:s komplettering stärker tidigare ställningstaganden om tillstånd för slutförvar av använt kärnbränsle.

– Vi finner därför ingen anledning att ändra våra tidigare ställningstag­anden. Vår bedömning är fortfarande att SKB:s föreslagna plats är lämplig och att slutförvarsmetoden uppfyller högt ställda krav på långsiktig strålsäkerhet och skyddet av människors hälsa och miljön, säger Johan Anderberg, chef för avdelningen radioaktiva ämnen på SSM i ett utskick av myndigheten.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG lämnade in sitt yttrande över SKB:s komplettering till regeringen samma dag, den 30 september 2019. Föreningarna är i sitt yttrande kritiska till att användandet av koppar som kapselmaterial och anser att kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering inte visar att koppar fungerar som bolaget anger i sin säkerhetsanalys. Även Kärnavfallsrådet har lämnat ett yttrande där den vetenskapliga grunden för att säga ja till förvaret ifrågasätts.

 

Länkar:

SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt miljöbalken, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt kärntekniklagen, 190930 >>

Läs även nyhet om att Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrar sig över SKB:s komplettering, 190930 >>

 

Andra yttranden över SKB:s kompletteringar:

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>