SKB yttrar sig över svaren på kopparkapselremissen

Kärnavfallsbolaget SKB har yttrat sig om de svar som inkommit till regeringen från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet angående kopparkapselremissen som regeringen skickade ut i september.

Kärnavfallsrådet och Strålsäkerhetsmyndigheten har fått svara på en remiss från regeringen angående kopparkorrosion och gjutjärn i prövningen av kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

Remissen skickades ut i september och svaren från rådet och SSM inkom i oktober. Den 1 november fick kärnavfallsbolaget en möjlighet att yttra sig över de inkomna remissvaren. Bolaget har redan den 19 oktober skickat in ett eget yttrande om remissen och bad då om att även få yttra sig över remissvaren. Yttrandet över remissvaren inkom den 10 november.

I yttrandet framför kärnavfallsbolaget åter att remissunderlaget inte tillför nya fakta eller omständigheter som påverkar förutsättningarna för att kunna tillåta ett slutförvar enligt KBS-3-metoden. Bolaget delar dock uppfattningen med Kärnavfallsrådet att forskning behöver fortsätta bedrivas även efter regeringens beslut, bland annat för bedömning av strålsäkerhet efter förslutning.

Den 4 oktober yttrade sig Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, till regeringen och framförde att det är möjligt att använda resultat från kärnavfallsbolaget SKB:s LOT-experiment i Äspölaboratoriet för att innan ett beslut om tillåtlighet för kärnbränsleförvaret ta reda på om koppar är ett lämpligt inkapslingsmaterial. Den 12 november skrev två KTH-professorer i korrosionslära tillsammans med Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, på DN Debatt om LOT-experimentet. Länkar till yttrandet och debattartikeln finns nedan.

 

Länkar:

Yttrande från SKB över SSM:s och Kärnavfallsrådets svar på regeringens remiss om kapselfrågor, 211110 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och MKG skrivit på DN Debatt: ”Kärnkraftindustrin undanhåller viktiga resultat om koppar”, 211112 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG med medlemsföreningar skickat ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

SKB får yttra sig över svaren på kopparkapselremissen, 211101 >>

MKG:s pressmeddelande angående Kärnavfallsrådets remissvar till regeringen, 211022 >>

Kärnavfallsrådet svarar på regeringens remiss om kapselfrågor, 211021 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s svar på remissen, 211015 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen från regeringen, 210923 >>

Nyhet på MKGs hemsida om nya forskningsrön från KTH skickade till regeringen, 210326 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet skickat rapport om gjutjärnsinsatsen till regeringen, 210914 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

Fler nyheter:

SSM har inlett prövningen av ökad kapacitet för Clab, 211027 >>

SKB är nöjda med tidsplanen för Clab-prövningen, 210930 >>

Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB, 210915 >>

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>