SKB skickar kompletteringar till myndigheten

Den 31 maj meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB att myndigheten avslutat sin inledande bedömning av ansökan om ett slutförvar. Myndigheten begärde kompletteringar på ett antal referenser och påpekade att säkerhetsredovisningen, SR-Site också skulle finnas på svenska innan ansökan kan ses som komplett.

SKB har nu svarat myndigheten att kompletteringarna kommer finnas tillgängliga senast den 1 september. De referenser som utgörs av rapporter kommer att finnas på SKB:s hemsida allt eftersom de är klara. De referenser som inte publicerats som rapporter bifogades brevet och finns att ladda ner nedan.

 

Länkar:

SKB:s svar till myndigheten >>

Bilaga ”SKB Simulering av inkapsling av använt kärnbränsle för slutförvaring i KBS-3-förvar” >>

Bilaga ”Criticality safety calculations of disposal canisters >>

Bilaga ”Strålskärmsberäkningar för kopparkapslar innehållande BWR, MOX och PWR bränsleelement, ALARA 07-001RRevl-Final-091119 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM har avslutat den inledande bedömningen av slutförvarsansökan, 110531 >>