SKB presenterar slutförvarstidsplaner för SSM

På ett avstämningsmöte den 4 juni med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, presenterade kärnavfallsbolaget, SKB, bl.a. sin planering för fortsatta prövningar av kärnbränsleförvaret och SFR 2. SSM informerade om översynen av myndighetens författningssamling. Under avstämningsmötet meddelade även kärnavfallsbolaget att bolaget inte avser bryta ut ansökan om att öka kapaciteten i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, ur kärnbränsleförvarsansökan.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och kärnavfallsbolaget SKB har regelbundet avstämningsmöten rörande kärnbränsleförvaret, Clab/Clink, SFR 2, m.m. Den 4 juni hölls vårens sista avstämningsmöte. Här listar vi några av de saker som togs upp.

Inledningsvis informerade SSM om översynen av myndighetens författningssamling.

Frågor rörande SFR 2
Ansökan om tillstånd att få bygga ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga förvaret SFR prövas sedan hösten 2019 av regeringen. Kärnavfallsbolaget meddelade den 27 maj regeringen att de ställer sig bakom de bedömningar domstolen gjort samt accepterar de villkor SSM föreslagit i sina regeringsyttrande hösten 2019. Regeringen har ingen offentlig tidsplan för sin ärendehantering, men ska innan de fattar ett beslut be Östhammars kommun att tillstyrka eller avstyrka ansökan.

Kärnavfallsbolaget berättade på avstämningsmötet den 4 juni att bolaget planerar för att en villkorsförhandling i miljöbalksärendet kan genomföras omkring 12 månader efter ett positivt beslut från regeringen. På bolagets initiativ har SSM och SKB även genomfört tre dialogmöten under våren 2020 som har behandlat granskningskommentarer för områdena långsiktig säkerhet, strålskyddsvillkor respektive biosfärsfrågor. Syftet med mötena har varit att underlätta bolagets omhändertagande av kommentarer i SSM:s granskningsrapport. Erfarenheten visar att muntliga avstämningar minskar risken för missförstånd som uppstår när informationsutbytet uteslutande sker skriftligen. Protokoll från dessa möten ligger under ärende SSM2019-10133, se länk nedan.

Kärnbränsleförvar
Ansökan om ett kärnbränsleförvar prövas av regeringen sedan januari 2018. Allmänheten har under våren getts en möjlighet att skicka in sina kommentarer. Kärnavfallsbolaget SKB arbetar med fristående arbeten (etablering av vägar och byggnader i Forsmark) i väntan på regeringens beslut. Det handlar om arbeten som inte är att betrakta som en del av den kärntekniska verksamheten.Bolaget för en dialog med Östhammars kommun och Länsstyrelse Uppsala län om vilka förberedelser som kan genomföras i väntan på regeringens beslut i tillståndsfrågan.

Kärnavfallsbolaget meddelade också att de inte har några aktuella planer på att begära att regeringen bryter ut ansökan om utökning av mellanlagret Clab till 11 000 ton från övriga delar av kärnbränsleförvarsansökningarna.

Planer för kommande ansökningar rörande kärnbränsleförvaret

Förutsatt att regeringen beviljar tillstånd till SFR 2 och kärnbränsleförvaret enligt kärntekniklagen vid årsskiftet 2020/2012 planerar SKB lämna in:
- underlag till ansökan om utökning av Clab till SSM under det fjärde kvartalet av 2020. SSM beräknas kunna genomföra sin granskning under en period av nio månader.
- underlag till ansökan om att påbörja uppförandet av kärnbränsleförvaret under första kvartalet 2022. SSM beräknas kunna genomföra sin granskning under en period av fjorton månader.
- underlag till ansökan om att påbörja utbyggnaden av SFR under senare delen av första kvartalet av 2022. SSM beräknas kunna genomföra sin granskning under en period av tolv månader.
- underlag till ansökan om att påbörja uppförandet av Clink under andra kvartalet av 2022. SSM beräknas kunna genomföra sin granskning under en period av tolv månader.

SSM kommenterar att även om SKB:s antaganden rörande tidsåtgång för SSM:s granskning skulle visa sig vara möjliga när varje fall tas separat, är detta ingen garanti att de är realiserbara som helhet. Till detta erinrar SSM även om behov av att granska och yttra sig över Fud-program 2022 under perioden oktober 2022 – mars 2023.

SKB har ändrat sin tidplan för slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall, SFL, och avvaktar med ansökningar p.g.a arbetsbördan med de ovan nämnda ansökningarna.

Nästa avstämningsmöte planeras ske den 23 september 2020.

 

Länkar:

SSM:s protokoll från avstämningsmötet med SKB 4 juni, 200625 >>

Om prövningen av kärnbränsleförvaret på MKG:s hemsida >>

Om SFR 2-prövningen på MKG:s hemsida >>

Här går det att ladda ner samtliga handlingar i ärendet med avstämningsmöten, SSM2018-1610 >>

Här går det att ladda ner samtliga handlingar i ärendet SSM2019-10133 om SFR 2 >>