SKB bemöter remissvaren om separat prövning av Clab

Kärnavfallsbolaget SKB har den 13 augusti juni bemött de remissvar som inkommit efter regeringens remiss om att separera tillståndsprövningen av utökningen av kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ur kärnbränsleförvarsansökan. SKB anser att det inte finns något som ger stöd för en uppdelning av SKB:s ansökan enligt regeringens förslag. Detta till skillnad från Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG, som ser att det inte finns några juridiska hinder.

I en remiss den 20 juni önskade regeringen synpunkter på att avgörandet som avser en utökning av kapaciteten av det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle vid Oskarshamns kärnkraftverk, Clab, fattas i ett separat beslut. Detta på grund av kärnkraftsindustrins påtryckningar om att mellanlagret väntas bli fullt inom en snar framtid. Idag ligger ansökan om Clab-kapacitetsutökningen som en del i kärnbränsleförvarsansökan. Kärnbränsleförvarsansökan har haft en lång prövningstid då den inte varit komplett, utan saknat underlag i frågor om den långsiktiga säkerheten, särskilt rörande kopparkapslarnas långsiktiga integritet. I januari 2018 hamnade ansökan på regeringens bord med ett förslag på avstyrkan från mark- och miljödomstolen p.g.a. dessa brister. Däremot tillstyrkte mark- och miljödomstolen de delarna som rörde en utökning av Clab samt den planerade inkapslingsanläggningen Clink. Utökningen av Clab handlar om att lagringskapaciteten ska ökas från 8000 till 11 000 ton använt kärnbränsle. Denna ökning medför inga ombyggnationer utan är endast ett tillstånd om att få förvara mer i samma bassänger genom att kompaktera bränslet, något som redan görs.

Ett antal remissvar inkom till den 31 juli då remisstiden gick ut. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG (i en gemensam remiss) och Kärnavfallsrådet stödjer regeringens stödjer regeringens förslag. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ser inga juridiska hinder med förslaget. Kärnkraftindustrin och kärnavfallskommunerna är emot.

Sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, har getts möjlighet att bemöta remissvaren. Den 13 augusti svarar SKB att de stödjer kärnkraftsindustrins och de lokala aktörerna i Oskarshamns syn om att en uppdelning av ansökan skulle innebära en ökad risk för bortfall i produktionen av kärnkraftsel, då det skulle gå snabbare att godkänna hela prövningen, inklusive kärnbränsleförvaret, som de anser vara avklarad. Konsekvenserna av en uppdelning enligt förslaget anser de inte vara tillräckligt utredda.

SKB lyfter även i sitt bemötande två frågeställningar. Den första frågeställningen är om regeringen i samband med en utbrytning av Clab-delen ska fatta beslut om tillåtlighet varefter ärendet i den utbrutna delen återlämnas till mark- och miljödomstolen för prövning av tillstånd och villkor eller om ärendet i den utbrutna delen ska återlämnas till domstolen utan tillåtlighetsbeslut. Den andra frågeställningen är om huruvida det återstår några handläggningsåtgärder rörande de övriga delarna av ansökan, dvs kärnbränsleförvarssystemet. Avslutningsvis redovisar SKB varför de inte anser att ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem ska återlämnas till mark- och miljödomstolen för fortsatt beredning.

 

Länkar:

SKB:s bemötande av remissvar, 210813 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om de inkomna remissvaren, 210731 >>

På MKG:s hemsida går att ladda ner samtliga remissvar och bemötandet >>

Nyhet på MKG.s hemsida om Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s remissvar, 210629 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om regeringens remiss, 210620 >>