Riksdagen har röstat ja till lagändringar om sistahandsansvar för kärnavfallsförvar

Den 10 juni röstade riksdagen ja till de förslag om ändringar i kärntekniklagen med följdändringar i miljöbalken och finansieringslagen lagen som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor. Bland annat förslaget att det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten. Samt att om en tillståndshavare inte kan fullgöra sitt ansvar för säkerheten i en kärnteknisk verksamhet ska detta ansvar övergå till staten. Lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 november 2020. 

Den 16 april 2020 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med lagändringar som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor. I propostionen stod det ”… för att ansvaret ska övergå till staten krävs det att tillståndshavaren får tillstånd av regeringen att slutligt försluta det geologiska slutförvaret. Regeringen ska i samband med att frågan om slutlig förslutning prövas, bestämma när ansvaret ska övergå till staten.” Dessutom stod det att om en tillståndshavare inte kan fullgöra sitt ansvar för säkerheten i en kärnteknisk verksamhet ska detta ansvar övergå till staten. Den 4 juni debatterades förslagen i kammeran och den 10 juni röstade riksdagen ja till förslagen. Lagändringarna träder i kraft den 1 november 2020.   

En mycket viktig anmärkning mark- och miljödomstolen hade i sitt yttrande till regeringen den 23 januari 2018 om kärnbränsleförvaret var just frågan om statens sistahandsansvar för kärnavfallsförvar. Även Östhammars kommun har angett det som speciellt viktigt att denna fråga är löst innan kommunen eventuellt säger ja till kärnbränsleförvaret.

Länkar:

Propositionen ”Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter" 200416 >>

Information om propositionen på riksdagens hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att propositionens skickats in, 200416 >>