Regeringen ger SKB tillfälle att yttra sig i kärnbränsleförvarsprövningen

Regeringen gav den 1 juni kärnavfallsbolaget SKB tillfälle att komplettera och yttra sig i den pågående regeringsprövningen av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. 

Regeringen skickade tre skrivelser i form till kärnavfallsbolaget som har till den 7 januari 2019 på sig att svara (uppdatering: anstånd beviljat till 30 april 2019). En skrivelse ger bolaget en möjlighet att komplettera med anledning av mark- och miljödomstolens yttrande enligt miljöbalken till regeringen den 23 januari där domstolen sa nej till ansökan p.g.a problem med kopparkapslarna som ska hindra läckage i slutförvaret. Som bilagor finns miljödomstolens yttrande.

En andra skrivelse ger bolaget en möjlighet att yttra sig över de skrivelser som inkommit till miljödepartementet i miljöbalksprövningen under våren. Det gäller olika skrivelser från Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, forskare och Naturskyddsföreningen tillsammans med MKG.

En tredje skrivelse ger kärnavfallsbolaget möjlighet att yttra sig över SSM:s yttrande till regeringen den 23:e januari enligt kärntekniklagen där myndigheten sa ja till ansökan eftersom de problem som eventuellt finns kan lösas senare efter ett eventuellt tillstånd från regeringen. Även här ges bolaget möjlighet att yttra sig över de skrivelser till departementet som inkommit undre våren.

Nedan finns regeringens skrivelser. De bilagor som nämns i skrivelserna kommer att läggas upp senare men de finns även för nerladdning i de listor på miljödepartementets diarier i de bägge ärendena som finns på MKG:s hemsida: Regeringsprövningen (se kolumn till höger).

Länkar:

Regeringen ger SKB tillfälle till komplettering i miljöbalksprövningen 180601 >>
Aktbilagor som bifogas: 

Skrivelse från Länsstyrelsen Kalmar län, 180209 >>
Skrivelse från Berit Holmgren, 180209 >>
- Skrivelse från Radiation Free Lakeland, 180214 >>
Protokoll uppvaktning SSM, 180216 >>
- Presentation SSM, 180216 >>
Protokoll uppvaktning SSM, 180306 >>
- Presentation SSM, 180306 >>
Skrivelse från MKG, 180323 >>
Skrivelse Torbjörn Åkermark, 180323 >>
Skrivelse Peter Szakálos, 180427 >>
Protokoll uppvaktning Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
Presentation från uppvaktning Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
Synpunkter enligt miljöbalken från uppvaktning Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >> 
Rättat PM från Naturskyddsföreningen och MKG, 180514 >> 

Regeringen ger SKB tillfälle att yttra sig i miljöbalksprövningen 180601 >>

Regeringen ger SKB tillfälle att yttra sig i kärntekniklagssprövningen 180601 >>

Bilagor:
1. Kommentar av Torbjörn Åkermark, 180425 >>
2. Analys av Tekn.Dr.Peter Szakálos, m.fl.,  >>
3. Presentation av Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
 - Synpunkter av Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
4. Tematisk sammanställning av SSM, 180320 >>
5. SSM svar på synpunkter, 180518 >> 

Information om yttrandet på regeringens hemsida >>

Om regeringsprövningen på MKG:s hemsida, där även handlingar från regeringens ärenden finns att ladda ner: http://mkg.se/regeringsprovningen

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>