Regeringen frågar Naturvårdsverket om behov av kompletterande Esbo-samråd

Ansökan om ett kärnbränsleförvar ligger hos regeringen och har sedan prövningen i mark- och miljödomstolen kompletterats med nya handlingar om kopparkorrosion. Regeringen undrar nu om dessa handlingar kräver ett kompletterande Esbo-samråd, dvs. att andra länder ges möjlighet att inkomma med fler synpunkter. Naturvårdsverket ombeds svara senast 29 januari 2021.
Uppdatering: Naturvårdsverket har beviljats anstånd till 12 februari. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har den 28 januari skickat in sina synpunkter till Naturvårdsverket. Föreningarna anser att ett kompletterande samråd ska göras, inklusive yttranden rörande granskningen av kärnavfallsbolagets LOT-experiment som väntas i februari från SSM.

Naturvårdsverket håller i miljökonsekvensbeskrivningsförfarandet (MKB-förfarandet) i ett gränsöverskridande sammanhang i enlighet med Esbo-konventionen och EU-direktiv 2011/92/EU. Under våren 2016, dvs efter att kärnbränsleförvaransökan kungjorts av mark- och miljödomstolen, inkom synpunkter från Danmark, Finland, Tyskland, Litauen, Lettland och Tjeckien i ett Esbo-samråd. Sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, bemötte kritiken kortfattat med att bolaget ”noterar synpunkterna” eller att de anser sig ha rätt i sina underlag. Tyskland efterfrågade regelbundna uppdateringar om den pågående processen i Sverige. SKB svarar att Esbo-samrådet avslutas vid ett tillstånd och hänvisar därefter till Joint Convention, det internationella kärnenergiorganet IAEA:s fördrag om säkerheten vid hanteringen och förvaring av radioaktivt avfall.

Sedan synpunkterna inkom har ansökan prövats i mark- och miljödomstolen som kom med ett yttrande till regeringen i januari 2018. Domstolen avrådde regeringen att ge tillstånd om inte ett fullgott underlag togs fram för att visa att det inte finns problem men kopparkapslarnas integritet som kan riskera den långsiktiga säkerheten. Regeringen gav SKB möjlighet att komplettera ansökan, vilket skedde våren 2019.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ansåg att kompletteringen var väldigt svag. Den innehöll nästan inget nytt trots att kärnavfallsbolaget sa att den bygger på ett 25-tal nya dokument. Den internationella expertgranskningen som bolaget haft visar sig dessutom i stort sett vara samma vanliga forskare som bolaget och dess systerorganisationer tidigare använt för att ta fram underlag.

Däremot ansåg Strålsäkerhetsmyndigheten SSM att kompletteringen räckte, eller snarare att domstolen hade fel och det inte hade behövts någon komplettering.

Regeringen har den 14 januari 2021 skickat en fråga till Naturvårdsverket om verket anser att Esbo-samrådet bör kompletteras så att det även innefattar SKB:s komplettering. Naturvårdsverket ska svara senast den 29 januari 2021.

Något som regeringen inte nämner för Naturvårdsverket är att SSM genomför en kvalitetsgranskning av SKB:s kopparkorrosionsresultat från de under hösten 2019 upptagna 20-åriga försökspaketen i LOT-försöket. Miljö- och klimatministern Isabella Lövin har i en interpellationsdebatt den 6 november 2020 meddelat att regeringen avvaktar SSM:s analys som en del av beslutsunderlaget för kärnbränsleförvaret.

MKG anser att Esbo-samrådet bör kompletteras med det underlag som kommit upp i regeringsprövningen.

 

Länkar:

Uppdatering 1:
Naturvårdsverket beviljas anstånd till 12 februari 2021, 210120 >>

Uppdatering 2:
Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s synpunkter skickade till Naturvårdsverket om Esbosamråd, 210128 >>

Regeringens remiss till Naturvårdsverket, 210114 >>

Bilagor:
- SKB:s yttrande enligt kärntekniklagen. DokumentID 1699592, 190227 >>

- SKB:s Komplettering om kapselintegritet. DokumentID 1718509, 190213, >>

SKB:s komplettering om avgränsning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområden. DokumentID 1684602, 190322 >>

 

På MKG:s hemsida om SKB:s komplettering 2019 >>

MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket, 201211 >>

Debatt i riksdagen om kärnbränsleförvar, 201106 >>

SKB bemöter synpunkter i Esbo-samrådet om planerna för slutförvar, 161024 >>

Svar har inkommit till Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar, 160415 >>

Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar, 1610205 >>