Östhammars och Oskarshamns kommuner pressar regeringen om tidsplan

I ett brev riktat direkt till statsminister Stefan Löfven skriver Östhammar och Oskarshamns kommuner att ett beslut i prövningen om ett kärnbränsleförvar behöver tas i närtid, annars kan det få förödande konsekvenser. I samma prövning ligger nämligen ansökan om att utöka mellanlagret Clab som kommunerna menar skulle bli fullt 2023. Detta hot är kraftigt överdrivet och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har kunnat visa att året istället är kring 2030. Det vore dock bra att bryta ut ansökan om Clab ur tillståndsprövningen av ett kärnbränsleförvar så den delen kan behandlas snabbare.   

Östhammars och Oskarshamns kommuner bad i ett brev den 30 september 2020 Miljödepartementet att redovisa en plan över hur och när regeringen har för avsikt att fatta beslut om kärnbränsleförvarsansökan. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin svarade i ett brev den 24 november 2020 att ärendet är prioriterat och bedrivs skyndsamt, men att det inte går att bedöma när det avgörs. 

Den 5 mars 2021 skickade kommunerna en ny skrivelse till regeringen i syfte att skynda fram ett beslut i frågan. Denna gång är skrivelsen riktad till statsminister Stefan Löfven. Kommunerna ger i sitt brev en bakgrund över prövningsprocessen och det tidigare svaret från Lövin. Sedan skriver kommunerna att ”Det enda beslut som nu återstår är regeringens. Vi skriver till dig som regeringschef eftersom konsekvenserna om regeringen inte fattar ett beslut i närtid skulle få förödande konsekvenser för vårt samhälle och land”. Längre ner i brevet nämner kommunerna att mellanlagret Clab blir fullt år 2023 med följden att svensk kärnkraft måste släckas ner. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har, efter det att hotet om att Clab blir fullt cirkulerat i media, undersökt lagringskapaciteten och istället kommit fram till kring år 2030. Det finns även plats i lagringsbassänger vid varje kärnkraftsreaktor. Det är naturligtvis inte bra att fylla på reaktorernas lagringsbassänger om det kan undvikas. Att bryta ut tillståndsprövningen av ökningen av kapaciteten i Clab ur kärnbränsleförvarsansökan är därför en prioritet. Men det är också viktigt att allmänheten och politiken inte förs bakom ljuset av kärnkraftskommunerna och industrin.

 

Länkar:

Fråga om tidsplan för beslut från Oskarshamns kommun och Östhammars kommun, 210305 >>

MKG har tagit fram ett PM om Clab och kärnkraften, 210310 >> 

Regeringen svarar kommunerna om plan för kärnbränsleförvarsbeslutet, 201124 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om debatten i riksdagen om ansökan om ett kärnbränsleförvar, 201106 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Östhammar och Oskarshamns kommuner vill ha tidsplan av regeringen, 200930 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s andra SSM-bidrag om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier, 201109 >>