Östhammars kommunfullmäktige höll workshop om kärnbränsleförvaret

Säkerhetsanalys, miljöpåverkan, framtid, mervärdesavtal och kopparkapseln var frågor i fokus då Östhammars kommun höll en workshop om kärnbränsleförvaret för dess kommunfullmäktigeledamöter den 27 augusti 2020 inför ett planerat vetobeslut i kommunen. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) med stöd av expertis på kopparkorrosion från Kungliga tekniska högskolan (KTH) deltog med en presentation under programpunkten om kopparkapseln och beskedet var tydligt: Kopparkapseln kommer inte att fungera som tänkt i kärnbränsleförvaret och det finns betydande risker att området i Forsmark om tusen år kommer att bli en radioaktiv zon som de i Tjernobyl och Fukushima. Även kärnavfallsbolaget SKB höll en presentation under punkten.

MKG anser det även mycket anmärkningsvärt att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i den presentation myndigheten höll tidigare under dagen under programpunkten om säkerhetsanalys inte har någon bedömning alls som avviker från kärnavfallsbolaget SKB:s bedömningar, inte rörande säkerhetsanalysen och inte rörande möjligheten att analysen av det aktuella upptaget av 20-åriga försökspaket i LOT-experimentet kan ge viktig ny information om koppar är ett bra kapselmaterial för kärnbränsleförvaret eller inte.

Östhammars kommun höll den 27 augusti 2020 en workshop för kommunfullmäktiges ledamöter inför ett vetobeslut om kärnbränsleförvarsansökan i Forsmark. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) höll tillsammans med expertstöd från forskare från Kungliga tekniska högskolan (KTH) en presentation under en punkt på eftermiddagen vigd för osäkerheter kopplade till kopparkapseln och den långsiktiga säkerheten i det planerade kärnbränsleförvaret. Även kärnavfallsbolaget SKB höll en presentation. Uppgiften var att ge synpunkter på sju påståenden som kommunen hade förberett.

Presentationen från MKG med hjälp av experter finns länkade nedan och hölls av MKG:s kanslichef Johan Swahn, Christofer Leygraf, professor i Korrosionslära vid KTH under 30 år och Peter Szakálos, Tekn. Dr. i korrosionsvetenskap.

Kanslichefen på MKG inledde med en kort bakgrund och förklarade kopparkapselns roll i det tänkta slutförvarskonceptet. Korrosionsexperterna gick sedan igenom varför koppar är ett särskilt olämpligt material för inkapsling av radioaktiva ämnen enligt den utformning kärnavfallsbolaget SKB vill använda för det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. Sammanfattningsvis var MKG:s svar på de sju påståendena:

•   De kvarstående osäkerheter som mark- och miljödomstolen lyfte i sitt yttrande till regeringen påverkar naturligtvis den långsiktiga säkerheten!

•   Slutförvaret har inte en betryggande skyddsförmåga även om samtliga kapslar har ett genomgående hål vid deponeringen!

•   Koppar korroderar i syrgasfritt vatten … med allvarliga bieffekter!

•   Saunaeffekten kommer att orsaka kraftig korrosion på kopparkapslarna!

•   Den radioaktiva strålningen påverkar kopparkorrosionen … men vi vet alltför lite om hur det sker!

•   Koppar är inte det bästa kapselmaterialet!

•   Resultatet från LOT-försöken kan ge avgörande svar på om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte! 

Ställningstagandena kan sammanfattas som att kopparkapseln inte kommer att fungera som tänkt i kärnbränsleförvaret och det finns betydande risker att området i Forsmark om tusen år kommer att bli en radioaktiv zon som de i Tjernobyl och Fukushima. 

MKG:s kanslichef avslutade sedan med att uppmana Östhammars kommunfullmäktige att avvakta tills SKB redovisat resultat från LOT-försöken, SSM:s kvalitetssäkring av desamma, och regeringens fråga om kommunens inställning, innan ett beslut tas om att tillstyrka eller avstyrka att slutförvaret byggs.

Även Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnavfallsbolaget SKB höll presentationer på workshopen, liksom Östhammars kommuns egen organisation för slutförvarsfrågor.

MKG anser att det är mycket anmärkningsvärt att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i den presentation myndigheten höll under programpunkten om säkerhetsanalys inte har någon bedömning alls som avviker från kärnavfallsbolaget SKB:s bedömningar, inte rörande säkerhetsanalysen och inte rörande möjligheten analysen av det aktuella upptaget av 20-åriga försökspaket i LOT-experimentet kan ge viktig ny information om koppar är ett bra kapselmaterial för kärnbränsleförvaret eller inte. 

Presentationer från dagen:

MKG:s presentation från workshop för förtroendevalda i Östhammar, 200827 >>

Östhammars kommuns slutförvarsenhets presentation från workshop för förtroendevalda i Östhammar, 200827 >>

SSM:s presentation från workshop för förtroendevalda i Östhammar, 200827 >>

SKB:s presentation från workshop för förtroendevalda i Östhammar, 200827 >>

 

Läs fler nyheter om kärnbränsleförvaret på MKG.se:

Östhammar förbereder ett vetobeslut i förtid, 200901 >> 

MKG ger en replik i UNT om det planerade kärnbränsleförvaret, 200725 >>

SKB yttrar sig över kärnbränsleförvarsansökan och allmänhetens remissvar, 200702 >>

Regeringen vill ha fler synpunkter på ansökan om att få bygga kärnbränsleförvar, 200401 >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s och medlemsföreningarnas remissvar, 190930 >>

Följ regeringens prövning av kärnbränsleförvaransökan på MKG.se >>

Fler nyheter om kärnbränsleförvarsansökan och det s.k. LOT-upptaget:

Första LOT-rapporten publicerad med data och information om upptaget, 200615 >>  

Nyhet på MKG:s hemsida om att kopparkorrosionsresultat från LOT-upptagen kan komma innan sista september, 200527 >>

Nyhet om föreningarnas yttrande till regeringen om LOT-upptaget, 200428 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget, 200227 >>

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

Ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >> 

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>