Östhammars kommun redo för ett förtida ja till kärnbränsleförvaret

Efter att en formulering beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott meddelade Östhammars kommun under onsdagen den 23 september efter ett beslut i kommunfullmäktige dagen innan att kommunen är redo att låta ett extra kommunfullmäktige den 13 oktober ta beslut om inställning i vetofrågan om kärnbränsleförvaret. Kommunen avser att tillstyrka kärnbränsleförvaret och meddela regeringen detta. Det finns en oenighet inom Centerpartiet i frågan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) konstaterar att det därmed är sannolikt att Östhammars kommunfullmäktige kommer att rösta igenom förslaget den 13 oktober, trots avrådan från MKG med medlemsföreningar att gå vidare i vetofrågan innan en eventuell fråga kommer från regeringen, och innan granskningen av LOT-försökets resultat presenterats. Föreningen menar att det vore olyckligt om Östhammars kommun tar förtida ställning i frågan – utan ha tillgång till samma beslutsunderlag rörande kopparkorrosion och långsiktig säkerhet som regeringen kommer att ha i ett senare skede.

”Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun”, är den formulering som det politiska styret i Östhammar avser lägga fram för kommunfullmäktige att rösta för eller emot.

Företrädare för Östhammars kommun har under slutförvarsprocessen ofta påtalat att den långsiktiga säkerheten är viktigast för ett beslut om att godkänna ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

Därför har MKG med medlemsföreningar uppmanat kommunen att avvakta de analyser av kopparkorrosion som sker i höst av det 20-åriga LOT-försöket i Äspölaboratoriet. Detta för att inte riskera att ett beslut tas på felaktiga grunder.

Det finns en vetenskaplig konflikt i huruvida den långsiktiga säkerheten är tillfredställande med ett förvar enligt KBS3-metoden – där inte minst det vetenskapliga underlaget kring kopparkapslarnas funktion ifrågasatts av både mark- och miljödomstolen och Kärnavfallsrådet, regeringens vetenskapliga råd i kärnavfallsfrågor.

Om kopparkapseln fungerar eller inte är en mycket viktig säkerhetsfaktor. Resultatet från det ovan nämnda LOT-försöket kan ge avgörande svar på om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte. Därmed kan Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) inställning till slutförvaret ändras, och även regeringens beslutsunderlag ändras. Östhammars kommun, som lutar sig på SSM:s säkerhetsanalyser, bör undvika att hamna i en situation där ett beslut tas i fullmäktige och där förståelsen för den långsiktiga säkerheten ändras efter beslutet.

MKG noterar att det finns en oenighet inom Centerpartiet i frågan. Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg har inte med sig tre partikollegor i kommunstyrelsen – Bertil Alm, Cecilia Bernsten och Lisa Landberg – som skrev en reservation till beslutet (se nedan).

Nyhet om att kommunen är redo för vetobeslut på Östhammars hemsida för slutförvarsfrågor, 200923 >>

 Protokollet från kommunfullmäktiges möte 200922 (kommer när det offentliggörs) >>

Reservationen av Bertil Alm, Cecilia Bernsten och Lisa Landberg (C) 200922 >>

 

Fler nyheter på MKG.se om kärnbränsleförvarsansökan:

Östhammar förbereder vetobeslut i förtid, 200901 >> 

SKB yttrar sig över kärnbränsleförvarsansökan och allmänhetens remissvar, 200702 >>

Regeringen vill ha fler synpunkter på ansökan om att få bygga kärnbränsleförvar, 200401 >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s och medlemsföreningarnas remissvar, 190930 >>

Följ regeringens prövning av kärnbränsleförvaransökan på MKG.se >>

Fler nyheter om kärnbränsleförvarsansökan och det s.k. LOT-upptaget:

Första LOT-rapporten publicerad med data och information om upptaget, 200615 >>  

Nyhet på MKG:s hemsida om att kopparkorrosionsresultat från LOT-upptagen kan komma innan sista september, 200527 >>

Nyhet om föreningarnas yttrande till regeringen om LOT-upptaget, 200428 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget, 200227 >>

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

Ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >> 

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>