Naturvårdsverket till regeringen: pröva ansökningarna om artskyddsdispens och slutförvar samtidigt

Naturvårdsverket deltog under hösten i mark- och miljödomstolens huvudförhandling i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle (M1333-11). Regeringen kommer efter ett yttrande från domstolen att pröva kärnbränsleförvarsmålet. Huvudförhandlingen var även var ett sammanträde i målet om dispens från art- och habitatdirektivet för byggandet av slutförvaret (M 4617-13). Naturvårdsverket har den 14 november underrättat regeringen att pröva även detta mål och att en prövning av målen i ett så nära sammanhang som möjligt ger stora miljömässiga fördelar. 

Samtidigt som mark- och miljödomstolens huvudförhandling i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle (M1333-11) pågick under hösten hölls ett förberedande sammanträde i målet om dispens enligt art- och habitatdirektivet (M4617-13). Naturvårdsverket deltog både i huvudförhandlingen och sammanträdet. De yrkade under förhandlingen att målet om artskyddsdispens bör överlämnas till regeringen för prövning. Yrkandet stöddes av Naturskyddsföreningen och MKG.

Huvudförhandlingen är avslutad men Naturvårdsverket har den 14 november skickat en underrättelse till regeringen med anledning av målet om artskyddsdispens. De skriver att ”målet har ett starkt geografiskt, miljömässigt och tekniskt samband med mål M 1333-11. De skyddsåtgärder som föreslås i mål M 1333-11 för att minska grundvattenavsänkningen t.ex. åtgärder för tätning och infiltrering, är en förutsättning för att artskyddsdispensen ska kunna beviljas”.

Naturvårdsverket vill därför att regeringen använder möjligheten i 17 kap. 3 § första punkten i miljöbalken för att pröva tillåtligheten även i artskyddsdispensmålet.

Naturvårdsverket vill i sin skrivelse framhålla skillnaden mellan en tillåtlighetsprövning av artskyddsdispensmålet (M 4617-13) och en bedömning av verksamhetens förenlighet med artskyddsbestämmelserna i kärnbränsleförvarsmålet (M 1333-11). Om regeringen förbehåller sig att pröva tillåtligheten i artskyddsdispensmålet så gör regeringen en bedömning av tillåtligheten med tillgång till underlaget i detta mål. Domstolen blir förhindrad att avgöra ärendet innan regeringen har avgjort tillåtligheten. Domstolen blir även bunden av regeringens bedömning av tillåtligheten. Naturvårdverket anser därför att det ligger i linje med syftet med tillåtlighetsprövningen att regeringen förbehåller sig att pröva tillåtligheten i målet om artskyddsdispens.

 

Länkar:

Naturvårdsverkets underrättelse till regeringen, 171114 >> 

Nyheter på MKG:s hemsida om målet om artskyddsdispens:

Huvudförhandling om slutförvaret – dag 20 Stockholm, 171026 >>

Huvudförhandling om slutförvaret – dag 15 Östhammar, 171011 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG vill att frågan om artskyddsdispens överlämnas till regeringen, 170927 >>