Naturvårdsverket har lämnat in svaren från Esbo-samrådet till regeringen

Tyskland och Polen har svarat Naturvårdsverket i det kompletterande samrådsförfarandet enligt Esbo-konventionen för ansökan om ett kärnbränsleförvar. Svaren har den 27 maj skickats vidare till Miljödepartementet där ansökan bereds.
Uppdatering: Naturvårdsverket har meddelat regeringen att de anser Esbo-samrådet avslutat.

Naturvårdsverket ansvarar för miljökonsekvensbeskrivningsförfarandet (MKB-förfarandet) i ett gränsöverskridande sammanhang i enlighet med Esbo-konventionen och EU-direktiv 2011/92/EU för ansökan om ett kärnbränsleförvar. Samrådet startades 2016, dvs innan domstolsförhandlingen av ansökan 2017, och har under våren 2021 kompletteras på grund av kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering i prövningen. Kompletteringen rör problemen med kopparkapslarnas integritet som kan riskera förvarets långsiktiga säkerhet.

Eftersom endast Polen och Tyskland utryckt önskemål om att fortsatt få ta del av eventuell ny dokumentation kopplat till prövningen är det endast dessa länder som fått kommentera kompletteringen och fått den översatt till polska respektive tyska. Svaren Naturvårdsverket fick in skickades vidare den 27 april till miljödepartementet som prövar ansökan. Eventuellt kommer Polen komplettera sitt svar efter avslutningen av sitt samråd med den polska allmänheten.

Eftersom det kompletterande Esbo-samrådet rör en så viktig fråga som det planerade kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att Naturvårdsverket borde ha informerat alla länder som tillhör konventionen att det har tillkommit ett kompletterande samråd. Dessutom borde verket sett till att underlaget fanns på engelska så att alla medborgare och organisationer i alla Esbo-länder har en möjlighet att på lika villkor delta i samrådet.

Uppdatering: Naturvårdsverket har meddelat regeringen att de anser Esbo-samrådet avslutat, då inga fler kommentarer inkom från den Polska allmänheten, se Naturvårdsverkets meddelande länkad nedan.


Länkar:

Uppdatering: Naturvårdsverkets meddelande om att Esbosamrådet är avslutat, 210611 >>

Naturvårdsverket skickar inkomna svar från Esbosamrådet, 210427 >>
Bilagor:
1. Polens svar på polska >>
2. Polens svar översatt till engelska >>
3. Tysklands svar >>
4. Svar från tyska Greens Fichtelgebirge >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Endast Tyskland och Polen i kompletterande Esbo-samråd om kärnbränsleförvaret, 210324 >>

Naturvårdsverket avser komplettera Esbo-samråd om kärnbränsleförvaret, 210212 >>

Regeringen frågar Naturvårdsverket om behov av kompletterande Esbo-samråd, 210114 >> 

SKB bemöter synpunkter i Esbo-samrådet om planerna för slutförvar, 161024 >> 

Svar har inkommit till Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar, 160415 >> 

Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar, 160205 >>