Naturvårdsverket avser komplettera Esbo-samråd om kärnbränsleförvaret

Ansökan om ett få bygga ett kärnbränsleförvar kompletterades med nya handlingar om kopparkorrosion våren 2019. Regeringen har bett Naturvårdsverket svara på om kompletteringen innebär att det även bör genomföras ett kompletterande Esbo-samråd, dvs. att andra länder ges möjlighet att inkomma med fler synpunkter. Naturvårdsverket svarade 12 februari att verket avser hålla samråd om kompletteringen med Polen och Tyskland.

Naturvårdsverket ansvarar för miljökonsekvensbeskrivningsförfarandet (MKB-förfarandet) i ett gränsöverskridande sammanhang i enlighet med Esbo-konventionen och EU-direktiv 2011/92/EU för ansökan om ett kärnbränsleförvar. Efter att ansökan hamnat på regeringens bord har den kompletterats med nytt underlag från sökanden, kärnavfallsbolaget SKB. Kompletteringen rör problemen med kopparkapslarnas integritet som kan riskera förvarets långsiktiga säkerhet. 

Regeringen skickade den 14 januari 2021 en fråga till Naturvårdsverket om verket anser att Esbo-samrådet bör kompletteras så att det även innefattar SKB:s komplettering. Naturvårdsverket svara den 12 februari:

”Polen och Tyskland har uttryckt önskemål om att fortsatt få ta del av eventuell ny dokumentation kopplat till ärendet. Naturvårdsverket avser därför att fortsätta samrådet med dessa länder. Övriga länder som har deltagit i samrådet enligt Esbokonventionen har i tidigare samrådsprocess meddelat att de anser att Sverige fullföljt sina åtaganden enligt Esbokonventionen och att de inte har mer att tillföra ärendet. 

Om anledning finns att anta att ytterligare kompletteringar kommer att inkomma i ärendet som kommer att ingå i den slutliga ansökan, anser Naturvårdsverket att det av resursskäl är rimligt att avvakta vidare kommunicering till dess att allt underlag har inkommit.”

Något som regeringen inte nämnde för Naturvårdsverket, men som eventuellt också skulle kunna bli ett samrådsunderlag är frågan om SSM:s kvalitetsgranskning av SKB:s kopparkorrosionsresultat från de under hösten 2019 upptagna 20-åriga försökspaketen i LOT-försöket. Däremot tog Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG upp frågan i en skrivelse till Naturvårdsverket den 28 januari.

Miljö- och klimatministern Isabella Lövin meddelade i en interpellationsdebatt den 6 november 2020 att regeringen avvaktar SSM:s LOT-analys som en del av beslutsunderlaget för kärnbränsleförvaret. Om regeringen remissbehandlar SSM:s yttrande kan de svar som inkommer bli en del av underlaget i den kompletterande Esbo-processen.

 

Länkar: 

Naturvårdsverkets svar till regeringen 210212 >> 

Regeringens remiss till Naturvårdsverket, 210114 >> 

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s skrivelse till Naturvårdsverket, 210128 >> 

Regeringen frågar Naturvårdsverket om behov av kompletterande Esbo-samråd, 210114 >> 

SKB bemöter synpunkter i Esbo-samrådet om planerna för slutförvar, 161024 >> 

Svar har inkommit till Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar, 160415 >> 

Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar, 160205 >>