Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig om SKB:s ansökan om hamnverksamhet: bör vilandeförklaras

Under höstens huvudförhandling i målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle samt sammanträde i målet om artskyddsdispens behandlades även vissa frågor rörande ansökan om hamnverksamhet i Forsmarks hamn som är ett separat mål (M 6009-16). Hamnverksamhetsmålet rör även målet om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR 2 (M 7062-14). Mark- och miljödomstolen skickade den 2 februari ut en fråga till remissinstanserna om hamnansökan ska vilandeförklaras i avvaktan på regeringens prövning av målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle eller SFR 2.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har förutom målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle flera mål att hantera som påverkar varandra. Den 11 december kungjordes ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR 2, (M 7062-14) som ligger strax intill det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Domstolen har även hand om målen om artskyddsdispens i kärnbränsleförvarsmålet (M 4617-13) och om hamnverksamhet i Forsmarks hamn (M 6009-16).

Den 2 februari skickade domstolen ut en fråga till remissinstanserna om målet om hamnverksamhet ska förklaras vilande i avvaktan på regeringens beslut om tillåtlighet i målen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle eller SFR 2. 

Naturskyddsföreningen och MKG svarade i sitt yttrande den 16 februari att målet bör vilandeförklaras i väntan på regeringens beslut. Samt att målet sedan bör handläggas i samband med en eventuell efterföljande tillståndsprövning av slutförvarsmålet och/eller SFR 2, eftersom hamnens behov av kapacitetsutveckling är beroende av om tillstånd kan meddelas.

 

Länkar:

Domstolens underrättelse, 180202 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 180216 >> 

Dagboken för målet om hamnverksamhet M 6009-16 >>

Nyheter på MKG:s hemsida:

SKB yttrar sig över samordning av mål, 170310 >> 

MMD kungör ansökan om utökad hamnverksamhet, 161123 >>