Naturskyddsföreningen och MKG står fast vid att frågan om artskyddsdispens ska överlämnas till regeringen

Parallellt med huvudförhandlingen i målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle under hösten 2017 pågick även ett sammanträde i målet om dispens från art- och habitatdirektivet för byggandet av slutförvaret i Forsmark (M 4617-13). Efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen gällande slutförvaret gavs remissinstanserna den 2 februari tillfälle att yttra sig till domstolen om artskyddsmålet ska förklaras vilande eller ej i avvaktan på regeringens beslut om tillåtlighet för slutförvaret. Naturskyddsföreningen och MKG anser att regeringen även ska ta upp artskyddsmålet för prövning. Om regeringen inte gör så har föreningarna inget emot att målet vilandeförklaras. 

Samtidigt som mark- och miljödomstolens huvudförhandling i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle (M1333-11) pågick under hösten hölls ett förberedande sammanträde i målet om dispens enligt art- och habitatdirektivet (M4617-13). Naturvårdsverket deltog både i huvudförhandlingen och sammanträdet. Verket yrkade under förhandlingen att målet om artskyddsdispens bör överlämnas till regeringen för prövning. Yrkandet stöddes av Naturskyddsföreningen och MKG. Anledningen till yrkan är att målet har ett starkt geografiskt, miljömässigt och tekniskt samband med målet om ett slutförvar, och att de skyddsåtgärder som föreslås i målet om ett slutförvar för att minska grundvattensänkningen är en förutsättning för att artskyddsdispensen kan beviljas.

Mark- och miljödomstolen vidtog i sitt yttrande till regeringen den 23 januari inte någon åtgärd med anledning av yrkandena. Den 2 februari skickade domstolen ut en underrättelse med möjlighet att ge synpunkter på Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen och MKG:s yrkanden. Den 19 februari svarade Naturskyddsföreningen och MKG att de fortfarande delar Naturvårdsverkets bedömning om en regeringsprövning. Om regeringen inte väljer att ta upp artskyddsmålet för prövning har föreningarna inget att erinra mot att artskyddsmålet vilandeförklaras i avvaktan på tillstånd och fastställande av villkor.

 

Länkar: 

Domstolens underrättelse, 180202 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 180219 >> 

Dagbok för målet om artskyddsdispens M4617-13, 180221 >>

Nyheter på MKG:s hemsida:

Naturvårdsverket till regeringen: pröva ansökningarna om artskyddsdispens och slutförvar samtidigt, 171114 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG vill att frågan om artskyddsdispens överlämnas till regeringen, 170927 >>