Naturskyddsföreningen och MKG skickar underlag till den internationella granskningsgruppen via SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att den internationella granskningsgruppen från OECD/NEA bör ta del av de frågeställningar som lyfts i samrådet inför ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och yttranden i FUD-processen. Därför översätter föreningarna några av de gemensamma samrådsinlagorna och sitt yttrande över Fud-10 till engelska. En första del har skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten med önskan om att inlagorna skickas vidare till granskningsgruppen. Detta har myndigheten gjort.

Uppdatering: SSM svarar att de vidarebefordrat de erhållna dokumenten till granskningsgruppen. Du kan ladda ner svaret nedan.

Den 17 maj 2011 inledde en granskningsgrupp tillsatt av OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, en granskning av den inlämnade svenska ansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Det är regeringen som bett om granskningen och den administreras av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

För att kunna granska ansökan om ett slutförvar anser Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG att den internationella granskningsgruppen bör ta del av synpunkter från andra deltagare i prövningsprocessen än sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. Därför översätter föreningarna några av de gemensamma samrådsinlagorna och sitt yttrande över Fud-10 till engelska. En första del har skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten med önskan om att inlagorna skickas vidare till granskningsgruppen. I den skrivelse som bifogas det inskickade dokumentet betonar föreningarna att det sannolikt inte är genom att studera det som kärnavfallsbolaget skriver i sin ansökan som de mest intressanta frågeställningarna som, kan behöva kompletteras finns utan att dessa snarare är utelämnade i ansökan.

SSM har skickat skrivelsen och de översatta dokumenten till den internationella granskningsgruppens ordförande.

Du kan ladda ner föreningarnas skrivelse till SSM och de översatta samrådsinlagorna nedan. Dessutom finns det ett meddelande från MKG:s kanslichef till ordföranden i granskningsgruppen som ger en bakgrund till varför föreningarna skickat skrivelsen till SSM.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s skrivelse till SSM >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s översatta samrådsinlagor (del 1) >>

Meddelande från MKG:s kanslichef till den internationella granskningsgruppens ordförande >>

Mer information på MKG:s hemsida om den internationella granskningsgruppen från OECD/NEA >>

Mer information på SSM:s hemsida om den internationella granskningen >>

Uppdatering:
SSM:s svar till Naturskyddsföreningen och MKG om att de vidarebefordrat de erhållna dokumenten till granskningsgruppen, 111215 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att föreningarna skickar ytterligare underlag till den internationella granskningen, 120312 >>