Naturskyddsföreningen, MKG m.fl. i möte med SSM om LOT-försöket

Den 25 mars genomfördes ett möte för att diskutera LOT-upptaget mellan Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör. På mötet berättade SSM att kärnavfallsbolaget SKB redan i början av december berättat att bolaget förmodligen under första halvåret 2020 avser redovisa kopparkorrosionsresultat, inklusive från det varma kopparröret, från det nya LOT-upptaget. SSM berättade att en granskning av bolagets kvalitetssäkringsåtgärder för försöket kommer att göras.

På mötet deltog Naturskyddsföreningens ordförande och chefsjurist samt MKG:s kanslichef. Som expertstöd för föreningarnas räkning var KTH-forskaren Peter Szakálos med. SSM:s generaldirektor Nina Cromnier bistods av sex medarbetare inklusive chefsjuristen, avdelningschefen för radioaktiva ämnen, chefen för slutförvarsenheten och utredare med ansvar för kopparkapselfrågor.

Mötet hade tillkommit efter att Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG i ett brev den 21 januari 2020 begärt att få träffa SSM:s GD för att diskutera det upptag av två försökspaket i LOT-projektet som kärnavfallsbolaget SKB gjorde i smyg hösten 2019 (se nyhet om brevet nedan). Föreningarna hade förstått att kärnavfallsbolaget SKB inte planerade att redovisa resultat från kopparkorrosion från LOT-upptaget förrän efter att regeringen eventuellt gett alla tillstånd för att få bygga kärnbränsleförvaret i Forsmark. Föreningarna ville därför ha SSM:s stöd i att kräva en snabbare redovisning av resultaten så att de kan göra ett vetenskapligt underlag till regeringens kommande tillåtlighetsbeslut enligt miljöbalken.

SSM skrev anteckningar från mötet och dessa finns nedan. På mötet redovisade föreningarna först sin bild av vikten av att redovisa kopparkorrosionsresultaten från LOT-försöken så snart som möjligt. Det överlämnades tre dokument samt visades två bilder som i efterhand lämnades in som ett dokument. Dokumenten finns som bilagor till mötesanteckningarna. 

SSM informerade om det uppdrag och det mandat myndigheten har när det gäller att följa och granska SKB:s forskning. SSM berättade även om de ställningstaganden SSM har gjort rörande SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för det använda kärnbränslet. Två referenser finns i mötesanteckningarna och dessa finns även nedan.

SSM informerande sedan föreningarna om att myndigheten redan den 6 december på ett möte med kärnavfallsbolaget SKB fått veta att bolaget har för avsikt att presentera resultat från det senaste upptaget före sommaren 2020. SSM informerade även om myndighetens planer på att genomföra en granskning av SKB:s kvalitetsarbete, i syfte att bevaka och utveckla kunskap om SKB:s pågående forsknings- och utvecklingsverksamhet för etableringen av en inkapslings- och slutförvarsanläggning.

Nedan finns en nyhet om mötet mellan SSM och kärnavfallsbolaget den 6 december 2019. I nyheten finns en presentation från bolaget med mer information om LOT-upptaget och SSM informerade redan då om att myndigheten tänkte kvalitetssäkra redovisningen av kopparkorrosionsresultat från upptaget. I ett möte mellan SSM och bolaget den 11 mars tar SSM åter upp frågan om kvalitetssäkring (även det en nyhet nedan).

Föreningarna uppskattar denna ändring av kärnavfallsbolagets inställning till att redovisa korrosionsresultaten snabbare, inklusive från de upphettade centralrören. Föreningarna är mycket glada att SSM dessutom kommer att genomföra en kvalitetssäkring så att regeringen kan få ett fullgott vetenskapligt beslutsunderlag från försöken inför det kommande tillåtlighetsbeslutet enligt miljöbalken.

Föreningarna hade hoppats att SSM skulle föra upp LOT-upptaget i sitt yttrande till regeringen över forskningsrapporten Fud- 2019 men förstod att så inte skulle bli fallet. På mötet framkom även att föreningarna och dess kopparkorrosionsexpertstöd inte hade samma syn som SSM:s utredare i vissa sakfrågor som berör möjligheten att förstå de kopparkorrosionsresultat som kan komma ur LOT-försöket. I dessa frågor kan en fortsatt konstruktiv dialog föra kunskapsläget framåt.

Uppdatering:
Föreningarna har i ett brev till SSM:s GD den 8 april tackat för mötet och framfört synpunkter på några förtroendeförhöjande åtgärder som SSM kan vidta i dess kvalitetssäkring av kärnavfallsbolagets redovisning av kopparkorrosionsresultat (se nyhet nedan).

Föreningarna kommer att informera regeringen om de nya uppgifterna som kommit fram om LOT-upptaget i ett nytt yttrande till regeringen som en komplettering till det yttrande i sak som skickades in den 27 februari 2020.

Länkar:

SSM:s mötesanteckningar från mötet 200325 >>

MKG:s inlämnade dokument vid mötet 200325:

Bilaga 1: MKG:s Nyhetsbrev 1-2020 (rev) 200323 >>
Bilaga 2: Beskrivningar av kopparkorrosionsdelen av LOT-försöket i tidiga årsrapporter för forskning i Äspölaboratoriet >>
Bilaga 3: Bilder från hur kopparytor ser ut efter 18 år i det Schweiziska FEBEX-försöket >>
Bilaga 4: Bilder på kopparrör LOT 20 år och 5 år >>

SSM:s referenser angivna i mötesanteckningarna:

1) Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning (SSM 2018:07) >>
2) SKB:s komplettering till regeringen om kapselintegritet (SSM2019-3222-4) >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen m.fl. ber SSM:s GD om ett möte om LOT-upptaget, 200121 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG skickat ett tackbrev till SSM:s GD, 200408 >>

Nyhet om att SSM yttrat sig till regeringen över SKB:s forskningsrapport Fud-2019 200330 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget 200227 >> 

Nyhet om ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >>

Nyhet om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 11 mars 2020 med mer information LOT-upptaget, 200311 >>

Mer om LOT-upptaget:

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget 200122 >> 

MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket, 191220 >>

SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget, 191127 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >