Möte mellan SKB och SSM om det kommande regeringsyttrandet om riskerna för korrosion av kopparkapslar

Den 7 mars blev minnesanteckningarna klara från Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, möte den 22 januari med kärnavfallsbolaget SKB. SKB presenterade omfattningen av det yttrande som ska skickas till regeringen senast den 30 april. Yttrandet innehåller kompletteringar av de synpunkter som mark- och miljödomstolen framförde efter sin prövning av ansökan om ett kärnbränsleförvar enligt miljöbalken. Kompletteringarna rör i huvudsak om kopparkorrosionsfrågor. SSM kommer efter SKB:s offentliggörandet av materialet att granska underlaget.  

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har haft återkommande avstämningsmöten med sökanden, kraftindustrin kärnavfallsbolag SKB i prövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Efter en paus hösten 2017 påbörjades avstämningsmöten att hållas igen efter SSM:s yttrande till regeringen den 23 januari 2018. Länk till minnesanteckningar från mötena finns nedan.

I sitt yttrande rekommenderar SSM regeringen att säga ja till ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Domstolen som granskar ansökan parallellt med SSM enligt miljöbalken avrådde däremot från att ge tillstånd. Detta främst p.g.a. brister i kunskapen om kopparkapseln kommer att fungera som tänkt i slutförvaret. Regeringen har gett SKB till 30 april att bemöta domstolens, och även myndighetens, synpunkter. 

Under avstämningsmötet mellan SSM och kärnavfallsbolaget SKB den 22 januari 2019 gjorde bolaget en kort genomgång av omfattningen av det kompletterande underlaget till regeringen. Syftet med genomgången var att ge SSM en översiktlig information så att myndigheten ska kunna planera sitt eget kommande granskningsarbete. 

Underlaget kommer att skickas till båda ärendena hos regeringen, d.v.s. både till prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Underlaget kommer att bestå av: 

ett huvuddokument (TR-19-15) med 100-150 sidor med följande innehåll:
- Bemötande av de fem frågor avseende kopparkorrosion/-degradering som tas upp av domstolen i sitt yttrande över miljöbalksärendet;
- Jämförelse av experimentella förhållanden med den förväntade slutförvarsmiljön;
- Konsekvensanalys för hypotetiskt tidigt kapselbrott hos flera kapslar, med tillhörande motivering till hur ett sådant scenario och beräkningsfall avses motsvara frågor som togs upp under mark- och miljödomstolens huvudförhandling.” 

De frågor som SSM lyfte i sitt yttrande kopplade till kopparkapselns skyddsförmåga kommer SKB inte att svara på den 30 april, utan de kommer bara svara på de specifika frågor som domstolen efterfrågade svar på. Underlaget kommer att hänvisa till ytterligare nytt stödmaterial i form av underlagsrapporter som publiceras samma dag, den 30 april.

Nästa avstämningsmöte blir den 13 mars. Under maj kommer SKB även att presentera materialet i yttrandet på ett mer utförligt sätt för SSM.

 

Länkar:

SSM:s anteckningar från avstämningsmöte med SKB den 22 januari 2019, 190307 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB:s kompletteringsmaterial granskas av okända experter, 190205 >> 

Här går det att ladda ner protokollen från avstämningsmötena under 2018 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM och SKB:s sista avstämningsmöte innan uppehållet 2017, 170602 >> 

På MKG:s hemsida kan du följa regeringsprövningen >>