MKG på Östhammars informationsträff om slutförvarsfrågan: Även regeringshanteringen måste vara öppen och involvera alla parter

Den 13 februari bjöd Östhammars kommun in allmänheten till en informationskväll i Gimo om frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle, som efter mark- och miljödomstolens och Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, yttranden ligger hos regeringen. Talare under kvällen var bl.a. företrädare från SSM, kärnavfallsbolaget SKB, Östhammars kommun, Kärnavfallsrådet och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen med en avstyrka av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle valde Östhammars kommun att ställa in den planerade folkomröstningen i frågan. Kommunen valde dock att ha kvar sin planerade informationsträff i Gimo den 13 februari riktad till allmänheten. Till träffen kom ett sextiotal åhörare, de flesta kommunpolitiker. På talarlistan fanns Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kärnavfallsbolaget SKB, Kärnavfallsrådet, Länsstyrelsen Uppland, Oskarshamn och Östhammars kommuner, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG, Sveriges energiföreningars riksorganisation, SERO och Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas. Presentationerna finns nedan. 

MKG:s kanslichef fokuserade i sitt anförande på vikten av att även regeringens hantering av tillåtlighetsfrågan blir en öppen process som involverar alla parter. Domstolens slutsats skilde sig från Strålsäkerhetsmyndighetens – som tillstyrkte ansökan – eftersom domstolen anser att frågan om koppar är ett bra kapselmaterial måste lösas innan regeringen tar sitt beslut. Dessutom lyssnade domstolen på alla parter i målet, och inte endast på kärnavfallsbolaget SKB, vilket kan ha varit avgörande för beslutet att säga nej.

Regeringens process måste ligga i linje med domstolens vad gäller öppenhet och involvering av en bredd av aktörer. Detta gäller inte minst vetenskapssamhället, som till skillnad från SKB:s experter är mycket oroliga över valet av koppar som kapselmaterial.

MKG poängterade även vikten av att se till att de fältförsök som görs, och som visar på att koppar korroderar snabbt och med gropfrätning i en slutförvarsmiljö, måste vara en viktig del av bedömningen. MKG har redovisat dokument, mörkade av SKB under domstolens huvudförhandling, från det schweiziska 18-åriga syrgasfria FEBEX-försöket som visar på omfattande kopparkorrosion som inte ska finnas (se länk till nyhet nedan). 

MKG påpekade även vikten av att nästa försökspaket i LOT-försöket i underjordslaboratoriet i Äspö tas upp. Försökspaketet med koppar och lera har nu legat uppvärmt i 18 år. När det förra paketet togs upp 2006 efter att ha varit uppvärmt i 5 år upptäckte kärnavfallsbolaget SKB att det varit oväntat mycket kopparkorrosion. Därefter har bolaget vägrat att ta upp nästa försökspaket som tydligt kan visa om koppar fungerar som tänkt som kapselmaterial. 

MKG anser att det är viktigt att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM tar den problematiska korrosion som kan ses i fältförsöken på allvar och driver på för att nästa LOT-paket tas upp och analyseras innan ett regeringsbeslut tas om tillåtlighet. SKB anser, helt grundlöst med nuvarande kunskapsläge om hur snabbt system med metaller och lera blir syrgasfria, att den oväntat omfattande korrosionen i fältförsöken beror på att syre stängts in eller läckt in i försöken. För att avgöra denna fråga kan det göras en kompletterande deponering av ett nytt LOT-paket dör det mäts hur snabbt syret förbrukas så att det säkerställs att den omfattande korrosionen verkligen är syrgasfri, och alltså inte ska finnas enligt säkerhetsanalysen i slutförvarsansökan.

MKG anser även att det nu slutligen är dags att de labbförsök, som SKB aldrig gjort, för att undersöka kopparkorrosion i uppmätt syrgasfria koppar/lersystem genomförs. Även detta bör vara ett krav från SSM innan regeringsbeslutet tas.

 

Presentationer: 

Informationsträffen websändes och finns att se här >>

Information om informationsträffen på Östhammars kommuns websida om slutförvar i Forsmark >>

Nyhet på MKG:s hemsida om FEBEX-försöket, 171222 >>

Presentationer: 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM >>

Kärnavfallsbolaget SKB >>

Kärnavfallsrådet >>

Länsstyrelsen Uppland >>

Oskarshamn kommun >>

Östhammar kommun >>

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG >> 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas >>