Miljödomstolens tidplan för handläggningen av SKB:s ansökan om ett slutförvar

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, den domstol som den 16 mars mottog kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan enligt miljöbalken om ett slutförvar för använt kärnbränsle, har skickat en tidsplan för handläggningen av ansökan till sökanden.

Uppdatering: Tidplanen har reviderats 13 september 2011. Du hittar den nya tidplanen nedan. 

Domstolen har skickat en skrivelse med nedanstående tidsplan till sökanden, kärnavfallsbolaget SKB. Domstolen är tydlig med att alla tidsangivelser är uppskattningar och kan komma att ändras under handläggningen.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, gör bedömningen att tidsplanen som finns efter föreläggande om kompletteringar endast är en mall från mindre miljömål.

Skrivelsen med tidsplanen som pdf-fil finns även att laddas ner nedan.

 

2011

- 16 mars Ansökan inkommer till miljödomstolen
- mars – april Miljödomstolen gör en översiktlig genomgång av ansökan (fastställande av prövningsavgift, förberedelser inför remissrunda m.m.)
- april Ansökan skickas ut på remiss till myndigheter och vissa organisationer för yttrande om eventuellt kompletteringsbehov

2012 

- 16 april Sista dag för yttranden avseende kompletteringsbehov till miljödomstolen
- juni SKB:s bemötande av remissyttrandena, alternativt komplettering av ansökan
- jun – okt Miljödomstolen prövar frågan om kompletteringsbehov. Eventuellt hålls sammanträde i kompletteringsdelen.
- nov – dec Eventuellt föreläggande till SKB om komplettering

2013

- jan – mars Ansökan kungörs enligt miljöbalken
- juni Yttranden i sak inkommer från myndigheter, organisationer och sakägare och skickas till SKB för bemötande
- jun – nov Fortsatt skriftväxling
- nov – dec Huvudförhandling

2014

- Fortsatt handläggning och yttrande till regeringen.

 

Länkar:

Uppdatering:
Nacka tingsrätts tidplan för handläggning av mål M 1333-11, Ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle, reviderad 110913 >> 

Nacka tingsrätts tidplan för handläggning av mål M 1333-11, Ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle, 110405 >>

Nacka tingsrätts hemsida med information om ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle m.m. >>

Länk till MKG:s portal för information om prövning av ansökan >>