Miljödomstolen skickar ut förfrågan om önskemål om komplettering av ansökan

Kärnavfallsbolaget SKB lämnade den 16 mars 2011 in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Som första åtgärd skickar domstolen ut ansökan till ett antal remissinstanser med en förfrågan om vilka önskemål det finns om kompletteringar till ansökan. På grund av ansökans omfattning ger miljödomstolen en möjlighet att lämna in yttranden fram till den 16 april 2012.

Efter att ha tagit emot önskemål om kompletteringar kommer domstolen att fråga sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, om synpunkter på kompletteringsbehoven. Därefter hålls eventuellt en förhandling i denna fråga innan domstolen eventuellt mot slutet av 2012 gör ett förelägganden om kompletteringar. Mer om miljödomstolens tidplan finns i en länk nedan.

Självklart kommer Strålsäkerhetsmyndighetens syn på behov av kompletteringar att väga tungt, men även följande myndigheter och organisationer har fått förfrågan:

Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun
Sjöfartsverket
Energimyndigheten
Stiftelsen Greenpeace Sweden (senare rättat till Greenpeace Sweden)
Naturskyddsföreningen
Trafikverket
Östhammars kommun
Östhammars kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Fiskeriverket, Utredningskontoret Göteborg
Kammarkollegiet
Kärnavfallsrådet
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG
Milkas-Miljörörelsens kärnavfallssekretariat
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturvårdsverket

 

Länkar:

Miljödomstolens förfrågan om komplettering ”Svensk kärnbränslehantering AB angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall” 110405 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Miljödomstolens tidplan, 110405 >>

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätts hemsida >>

Länk till MKG:s portal för information om prövning av ansökan >>