Miljödomstolen remitterar SKB:s yttrande om artskyddsdispens

Den 21 december 2016 yttrade sig kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående överklagandet av Länsstyrelsens i Uppsala läns beslut i juni 2013 om dispens från artskyddsförordningen i samband med byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kärnavfallsbolaget motsatte sig ändringar av Länsstyrelsens beslut. Den 7 juli 2017 underrättade domstolen remissinstanserna och gav dem tillfälle att bemöta SKB:s yttrande senast den 27 september 2017.

Den 7 juli 2017 remitterade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kärnavfallsbolaget SKB:s yttrande om dispens enligt artskyddsförordningen till motparterna, bl.a. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Artskyddsdispensen från Länsstyrelsen i Uppsala län överklagades 2013 och därefter låg målet vilande tills hösten 2016 då domstolen beslutade att målet skulle samordnas med kärnbränsleförvarsmålet.

SKB håller sig fast vid sin ursprungliga ansökan om artskyddsdispens och motsätter sig ändringar av länsstyrelsens beslut. Remissinstanserna ges tillfälle att yttra sig senast den 27 september 2017.

Bakgrund
Länsstyrelsen Uppsala län tog under 2013 beslut om dispens från artskyddsförordningen i samband med byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Beslutet överklagades dock av bl.a. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG. Föreningarna ansåg att det var alldeles för tidigt att ge en så generell dispens för verksamheten, eftersom det är högst oklart om den metod som kraftindustrin valt i sin ansökan om ett slutförvar kan godkännas. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt valde i januari 2014 att vilandeförklara målet (M 4617-13).. Den 24 november 2016 upphävde domstolen beslutet om vilandeförklaring av målet. Detta gjordes efter att domstolen lyft frågan om det finns behov av samordnad prövning av två eller flera av kärnavfallsbolagets fyra pågående mål i Forsmarksområdet (målet om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle, målet om SFR 2, målet om utökad hamnverksamhet, samt målet om dispens från art- och habitatdirektivet). Domstolen gav kärnavfallsbolaget SKB tillfälle att fram till den 21 december 2016 yttra sig över samtliga överklaganden.

 

Länkar:

Domstolens underrättelse, 170707 >>

Aktbilaga 32 SKB:s yttrande över överklagande av artskyddsdispensmålet, 161221 >>

Dagbok i M4617-13, 170927 >>

SKB yttrar sig över överklagandena om dispens från artskyddsförordningen, 161221 >> 

SKB:s ansökan om dispens från artskyddsförordningen ska eventuellt prövas ihop med kärnbränsleförvarsansökan, 161124 >>