Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert

De forskare från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som har varnat för riskerna med korrosion av kopparkapseln i det tänkta slutförvaret för använt kärnbränsle, har tillsammans med SSM:s f.d. korrosionsexpert uppvaktat energi- och miljödepartementet och presenterat deras analys av kärnbränsleförvarsfrågan. I analysen bemöter de det svar Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade in 18 maj till regeringen efter att myndigheten getts tillfälle att yttra sig över forskarnas tidigare yttranden. Forskarna förordar att regeringens beslut om KBS-3 fattas mot bakgrund av en säkerhetsanalys som innefattar samtliga nedbrytningsprocesser för koppar och där osäkerheter är inkluderade. 

Flera uppvaktningar har skett hos Miljö- och energidepartementet efter att yttranden om ett slutförvar för använt kärnbränsle lämnats in från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen den 23 januari. Den 26 april lämnade de forskare från Kungliga Tekniska högskolan, KTH, som varit mest tongivande i kritiken om bristande underlag i korrosionsfrågor in ett yttrande med sin syn på tillståndsprövningen till regeringen. Yttrandet undertecknades av tekn. dr. Peter Szakálos, prof. em. Christofer Leygraf, prof. em. Anders Rosengren, prof. em. Seshadri Seetharaman och docent Olle Grinder. Yttrandet undertecknades även av SSM:s f.d. korrosionsexpert Jan Linder, som arbetade hos SSM under de år som ansökan om ett slutförvar granskades. Regeringen gav Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, möjlighet att kommentera forskarnas synpunkter och den 18 maj svarade SSM. Sammanfattningsvis ansåg SSM att SKB borde utreda dessa frågor ytterligare, men att bufferten, bergets långsamma transportprocesser och kopparkapselns tjocklek gör att betydelsen för den långsiktiga strålsäkerheten, oavsett tolkning av korrosionsrisken, är liten. 

Den 30 oktober uppvaktade några av forskarna från KTH, Szakálos, Leygraf och Rosengren (Olle Grinder avled i somras), samt Jan Linder departementet för att bemöta Strålsäkerhetsmyndighetens svar. Forskarna tycker det är anmärkningsvärt att SSM inte tagit till sig de senaste årens forskning, utan refererar till gamla bolagsrapporter från SKB där författarna är tydligt partiska. De föreslår bl.a. att LOT S2-försöket bör brytas med oberoende observatörer närvarande för att studera korrosionsskadorna i försöket. Forskarna förordar att regeringens beslut om KBS-3 fattas mot bakgrund av en säkerhetsanalys som innefattar samtliga nedbrytningsprocesser och där osäkerheter är inkluderade. Denna säkerhetsanalys finns inte idag, menar forskarna. 

 

Länkar:

Aktbilaga 28 Protokoll från möte med tekn.dr. Peter Szakálos, prof. em. Christofer Leygraf, prof. em. Anders Rosengren och tekn. dr. Jan Linder, 181030 >>
Bilaga: 
1. Analys av kärnbränsleförvarsfrågan efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen >>
2. Letters to nature "Migration of plutonium in ground water at the Nevada Test Site" >>  

Aktbilaga 15 Svar på begäran om synpunkter, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, 180505 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>