Miljödepartementet får skrivelse från forskare inom geologi

De två forskarna Herbert Henkel, geofysiker och Nils-Axel Mörner, geolog har skickat in en gemensam skrivelse till Miljö- och energidepartementet den 17 juni. Forskarna hänvisar till mark- och miljödomstolens yttrande från den 23 januari och påpekar brister i kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i frågor om berggrundens stabilitet.  

Forskarna Herbert Henkel, geofysiker och docent i historisk och allmän geologi samt Nils-Axel Mörner, geolog och docent i kvartärgeologi, paleogeofysik och geodymanik, har skickat in en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet den 17 juni. Forskarna deltog även under höstens huvudförhandling hos mark- och miljödomstolen i ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Med hänvisning till domstolens yttrande till regeringen den 23 januari kommenterar dom kärnavfallsbolaget SKB:s saknade underlag i ansökan. Forskarna skriver bl.a.:

”Vi, som är från SKB fristående forskare inom geofysik, geodynamik och hydrogeologi vill här påpeka de anmärkningsvärda bristerna i fakta om berggrundens stabilitet som anförts av SKB och det ännu mer anmärkningsvärda förslaget att placera allt avfall i en på goda grunder misstänkt aktiv skjuvzon.” 

Forskarna listar därefter tio punkter med information som inte finns tillgängligt i ansökan, bl.a. saknas studier av höjddata, flygmagnetisk data och tyngdkraftsdata som kan visa att förvaringsområdet ligger i en regional skjuvzon. Sammanfattningsvis lyfter även forskarna kort korrosionsproblematiken och skriver att det vore ett fatalt misstag att lokalisera allt kärnavfall i en potentiellt instabil berggrund inkapslat i korroderande material i en berggrund med rörligt grundvatten.  

Länkar: 

Henkel och Mörners skrivelse till regeringen, 180617 >>

Fler skrivelser inskickade till regeringen, nedladdningsbara på MKG:s hemsida >> 

Aktbilagor från domstolens prövning >> 
För Henkell se aktbilagorna 683, 788, 811, 823, 825
För Mörner se aktbilagorna 603 606, 607, 610, 634, 678, 817, 818, 819