Läckt dokument från SSM visar på intern kritik till slutförvarsbeslutet

Upsala Nya Tidning, UNT, publicerade den 8 februari uppgifter om att ytterligare en utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, varit kritisk till SSM:s yttrande till regeringen. Utredaren, Anders Wiebert, anser enligt UNT att osäkerheterna kring kapselns inneslutande funktion i ett tusenårsperspektiv måste utredas inom ramen för tillstånds- och tillåtlighetsprövningen, d.v.s. innan ett regeringsbeslut. Dokumentet, eller delar därav, är publicerat på UNT:s hemsida som bilder och finns för nedladdning nedan som en PDF-fil. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har granskat kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. I sitt yttrande till regeringen den 23 januari rekommenderar SSM regeringen att ge kärnavfallsbolaget SKB tillstånd, då de anser att det finns förutsättningar att kärnbränsleförvaret kan bli långsiktigt strålsäkert. Eventuella osäkerheter rörande t.ex. kopparkapslarnas integritet ska kunna hanteras efter ett eventuellt regeringsbeslut i myndighetens fortsatta stegvisa prövning enligt kärntekniklagen. Denna ståndpunkt framförde även SSM under huvudförhandlingen i höstas. 

Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur publicerade vid två tillfällen under huvudförhandlingen artiklar som avslöjade interna SSM-dokument. I juni 2016, inför myndighetens yttrande till domstolen där det skulle anges att det fanns förutsättningar att slutförvaret skulle bli strålsäkert, var SSM:s experter inte eniga. Dessutom avslöjades att SSM inte hade redovisat information för domstolen om egna beräknade riskscenarier för skador för kopparkapslarna redan inom 300 år efter förslutning.

SSM:s främste kopparkorrosionsexpert Jan Linder vägrade att delta i beslutet i juni 2016, något som UNT nyligen publicerat ett avslöjande om (se länk nedan). Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, redovisade detta för miljödomstolen under huvudförhandlingen. 

Den 6 februari har nu Upsala Nya Tidning, UNT, publicerat ett nytt intern dokument från SSM som visar ytterligare en utredare som är kritisk till SSM:s ja. Dokumentet, eller delar därav, är publicerat på UNT:s hemsida som bilder och finns för nedladdning nedan som en PDF-fil. 

I UNT:s artikel står det att utredaren, Anders Wiebert, delar mark- och miljödomstolens bedömning och ”att det inte går att hantera kritiska frågor kopplade till slutförvarets skyddsförmåga efter att tillståndsansökan har prövats (s.k. stegvis prövning).” Utredaren tar även upp SSM:s värdegrund och ifrågasätter myndighetens förhållningssätt gentemot industrin och allmänheten, ”frågan faller ytterst ned till på vems uppdrag SSM arbetar”. Utredaren är även kritisk till hur SSM beredde yttrandet till domstolen i juni 2016 och även hur synpunkter hanterades i de interna remissprocesserna.

Dessutom konstateras att det slutliga yttrandet till regeringen inte remitterades alls.

 

Länkar: 

”Läckta dokument visar intern SSM-kritik” UNT, 180206 >>

Det läckta dokumentet som bilder från UNT:s hemsida >> 

Nyheter på MKG:s hemsida:

SSM:s främsta korrosionsexpert var emot ett ja till slutförvar, 180124 >> 

Yttrande om nya uppgifter rörande SSM:s interna diskussioner lämnad till domstolen, 171023 >>

Dokument från SSM som visar allvarliga risker med slutförvaret, 171023 >> 

Yttranden om SSM:s interna kapseldiskussion lämnad till domstolen, 171013 >>

 

SSM har mörkat risker med slutförvaret till domstolen, 171011 >>