KTH-forskare kritiska till SSM-granskningen av LOT

KTH-forskarna Peter Szakálos och Christofer Leygraf skickade den 26 februari 2021 in en skrivelse till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) innehållande skarp kritik till av myndighetens kvalitetsgranskningsarbete av kärnavfallsbolagets kopparkorrosionsresultat från LOT-projektet. Kritiken utgår från det utkast till underlagsrapport till granskningen som den stödjande konsulten Galson Science levererat till myndigheten.

KTH-forskarna skriver att det är olyckligt att det inte ingick i uppdraget att identifiera det som saknas i kärnavfallsbolaget SKB:s rapport med resultat, Det rörs sig om undersökningar som inte gjorts och som är av grundläggande betydelse för utvärdering av vetenskapligheten i redovisningen av kopparkorrosionsresultat från de två 20-åriga LOT-försökspaket som togs upp hösten 2019. 

KTH-forskarna poängterar att det finns ytterligare korrosionsanalyser som bolaget måste göra innan rapporten med kopparkorrosionsresultat kan accepteras som vetenskaplig.

SSM bör även enligt KTH-forskarna ytterligare undersöka frågan om hur mycket av korrosionen som skett syrgasfritt och menar själva att i stort sett all korrosion varit sådan. 

KTH-forskarna anser att SSM nu måste fokusera på att ta fram den saknaden kunskapen men att deras tidigare bedömning kvarstår utgående från det som redan kan avläsas i rapporteringen:

”LOT-studien visar, under alla omständigheter, att korrosionshastigheten för anoxisk koppar i svenskt grundvatten är katastrofal med avseende på KBS-3-modellen och denna slutsats kan göras utan att ytterligare beakta strålningsinducerad korrosion (radiolys), spänningskorrosion och väteförsprödning.”

En mer övergripande synpunkt som KTH-forskarna framför till myndigheten är att det är oroande att SKB inte har gjort några framgångsrika studier rörande kopparkorrosion i Äspölaboratoriet, d.v.s. kunnat visa att korrosionen snabbt avstannar. Kopparkorrosionen har i alla studier (LOT, Prototype och MiniCan) varit 100-1000 gånger snabbare än förväntat av KBS-3-modellen. Och SKB: s förklaring har enligt KTH-forskarna alltid varit densamma: syre måste ha varit närvarande i försöken eftersom kopparkorrosionen var för hög. 

On det sistnämna skriver KTH-forskarna:

Denna "förklaring" är inte giltig längre eftersom det är vetenskapligt bevisat att syreutarmningen sker snabbt i grundvatten genom mikrobiell aktivitet. Frågan bör nu vara hur SSM kan godkänna KBS-3-modellen utan några relevanta och framgångsrika studier av kopparkorrosion i den inlämnade ansökan?

 

Länkar:

KTH-forskarnas kommentarer till SSM om utkastet till kvalitetssäkringsgranskning av SKB:s LOT-experiment, 210226 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida om SSM:s kvalitetsgranskning:

MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket, 201211 >>

MKG i det tredje SSM-bidraget om LOT-försöket: SKB:s underlagsrapporter saknas, 201211 >> 

KTH-forskare starkt kritiska till SKB:s LOT-redovisning, 201123 >>

MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier, 201109 >> 

MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >> 

Vetenskaplig undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial, 201001 >>

Miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT, 200930 >>

SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar, 200901 >>