Kärnavfallsrådet lämnar remissvar om ny kärntekniklag

Kärnavfallsrådet lämnade den 23 november 2019 in ett yttrande över Kärntekniklagutredningens betänkande Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar (SOU 2019:16) om ny kärntekniklag. Kärnavfallsrådet delar utredningens uppfattning om att upphäva den nuvarande lagen och ersätta den med en ny mer strukturerad lag.

Kärnavfallsrådet föreslår även att utredningen tittar närmare på förhållandet och samordningen mellan kärntekniklagen och miljöbalken där exempelvis prövning av nya större kärntekniska anläggningar skulle kunna prövas enbart mot miljöbalken.

I sitt yttrande föreslår också Kärnavfallsrådet att det upprättas ett nytt allsidigt forskningsprogram. Rådet delar även utredningens förslag om statens sistahandsansvar efter att ett förvar slutligt förslutits.

Läs yttrandet här:

Kärnavfallsrådets yttrande över ny kärntekniklag, 190923 >>

 

Läs även:

MKG yttrar sig över ny kärntekniklag, 190913 >>

 

Länkar:

MKG:s, Naturskyddföreningens och Jordens Vänners yttrande över ny kärntekniklag >>

Remissmissiv KTL-utredningen 190424 >>

Utredningen "Ny Kärntekniklag med förtydligat ansvar" SOU 2019:16, 190401 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen 190424 >>

Om remissen på miljödepartementets hemsida 190424 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om betänkandet 190401 >>