Kärnavfallsrådet i DN-slutreplik: ”Slutförvarsbeslutet måste få ta den tid som behövs”

Regeringens vetenskapliga råd i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har den 18 mars fått en slutreplik publicerad på DN debatt. Rådets ursprungliga DN-debattartikel publicerades den 7 mars. Rådet lyfte att det kvarstår flera frågor både om korrosion i kopparhöljet och om försprödningsmekanismer i gjutjärninsatsen och att de risker som finns för kärnbränsleförvaret behöver bättre belysning ur olika perspektiv. Dessutom skriver rådet att frågan om att tillåta utökad lagringskapacitet för använt kärnbränsle i mellanlagret Clab när som helst kan beslutas av regeringen så att det kan fokuseras på mer komplexa förvarsfrågor. 

Om riskerna med kopparkapseln och gjutjärnsinsatsen skriver rådet:

”[Kärnavfallsbolaget] SKB planerar att innesluta avfallet i en kapsel med ett hölje av koppar och en insats av gjutjärn. Det kvarstår flera frågor både om korrosion i kopparhöljet och om försprödningsmekanismer i gjutjärninsatsen. De risker som finns behöver bättre belysning ur olika perspektiv. Vi kommer att fortsätta att ta fram underlag i form av tvärvetenskapliga rapporter och seminarier.” 

Detta välkomnar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som önskar, så fort det är möjligt, en internationell fysisk vetenskaplig workshop håller om vetenskapligheten i kärnavfallsbolagets rapportering av kopparkorrosionen i LOT-försöket. MKG menar att de avgörande osäkerheterna om kopparkapselns och gjutjärnsinsatsen måste klargöras innan regeringen kan ge tillåtlighet enligt miljöbalken. Enligt balken ska det visas att en verksamhet är långsiktigt miljösäker innan ett tillstånd kan ges.

Det finns en diskussion om att regeringen måste ta ett snabbt beslut om kärnbränsleförvaret eftersom mellanlagret för använt kärnbränsle Clab vid Oskarshamns kärnkraftverk håller på att bli fullt. Inne i ansökan ligger en del som rör ett tillstånd att öka kapaciteten i Clab från 8 000 till 11 000 ton bränsle. Om detta skriver rådet:

”Frågan om att tillåta utökad lagerkapacitet för använt kärnbränsle i Clab kan när som helst beslutas av regeringen, oberoende av ansökan om en samordning av slutförvarssystemet. Ärenden som har samordnats får – enligt 1a § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar – särskiljas om det är till fördel för rättsprocessen. Regeringen kan därmed på eget initiativ skilja ut prövningen av utökad kapacitet i Clab från de andra anläggningarna i systemet för slutförvaring." 

Rådet avslutar repliken:

”Att bryta ut prövningen av Clab behöver inte betyda att ett beslut om slutförvar för använt kärnbränsle tar orimligt lång tid, men detta ger regeringen möjlighet att fokusera på andra mer komplexa slutförvarsfrågor. Så kan det brådskande beslutet om Clab fattas skyndsamt, medan det komplexa slutförvarsbeslutet får ta den tid som behövs för att bli välgrundat." 

MKG kan bara hålla med.

Länkar:

Länk till slutrepliken på DN:s hemsida, 210318 >>

Nyheter på MKG:s hemsida: 
”Situationen är långt värre än vad Kärnavfallsrådet skriver”: Naturskyddsföreningen och MKG på DN debatt om kärnbränsleförvaret, 210310 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets debattartikel, 210307 >>