Kärnavfallsrådet beviljas förlängd remisstid hos domstolen

Den 15 september inkom Kärnavfallsrådet med en anhållan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om att få förlängd remisstid för att lämna in synpunkter på kompletteringsbehov för kraftindustins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Domstolen beviljade rådet en förlängd remisstid till den 1 november 2012 genom att beslutsstämpla rådets ansökan den 19 september.

Efter att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, hos domstolen ansökt om och fått förlängd remisstid till den 1 november 2012 för att svara remissen om kompletteringsbehovet hos slutförvarsansökan ansökte även Kärnavfallsrådet om att få anstånd till samma tidpunkt. Medan SSM motiverade sitt behov av att få förlängd remisstid med att upphandlingar av kompetens blivit försenade och att detta försvårade för dem att hinna lämna in sina synpunkter senast den 16 april 2012, vilket är den gällande remisstiden hos domstolen, behövde inte Kärnavfallsrådet nämna någon orsak alls för att underbygga sin önskan om att få tiden förlängd. Domstolen sitt beslut direkt på rådets ansökan om förlängd tid, utan att SKB konsulterades.

Uppdatering: Efter att SSM och Kärnavfallsrådet beviljats förlängd svarstid har flera andra aktörer gjort det samma. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ansökte om förlängd remisstid till den 1 november 2012 men nekades detta efter att SKB motsatt sig ett anstånd. Östhammars och Oskarshamns kommuner har fått anstånd till 1 juni efter att ha argumenterat att en samordning av remissvaren till myndighetens och domstolen skulle underlätta deras arbete. Naturskyddsföreningen och MKG samt Länsstyrelsen i Uppsala län har ansökt om anstånd till samma tidpunkt.

 

Länkar:

pdf-ny-bildKärnavfallsrådets ansökan om förlängd remisstid till den 1 november, med stämplat domstolsbeslut >>

Nyhet om att SSM ges längre tid att svara på domstolens fråga om kompletteringsbehov, 110906 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG nekats anstånd med yttrande till den 1 november, 111117 >>

Nyhet om att Östhammars och Oskarshamns kommun beviljats anstånd till 1 juni, 111213 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG gjort en ny ansökan om förlängd remisstid hos domstolen, 111218 >>