Huvudförhandlingen: Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter

Under dag fyra av huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt framför Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning. Föreningarna har bjudit in fyra experter som framför sin expertis gällande sauna-effekten, lerbufferten, platsvalet, samt den alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål. Presentationerna finns tillgängliga nedan.

Huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt fjärde dag inleds idag, den 8 september, på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Idag för Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, sin talan gällande metod- och platsval och säkerhet efter förslutning. MKG:s kanslichef, Johan Swahn, framför sin expertis i sak och Naturskyddsföreningens miljöjurister, Rebecca Nordenstam och Josia Hort, framför juridiska grunder till varför ansökan ska avstyrkas.

Föreningarna har också bjudit in experterna Olle Grinder, Roland Pusch, Karl-Inge Åhäll och Fergus Gibb som stöd för föreningarnas talan i vissa sakfrågor (samtliga presentationer finns att ladda ner nedan). Docent Olle Grinder pratar om sauna-effektens inverkan på säkerheten vid slutförvar av använt kärnbränsle enligt KBS-metoden. Roland Pusch, prof. em. Luleå Tekniska Universitet, framför sina synpunkter om beständigheten hos lerbufferten i HLW-förvar. Karl-Inge Åhäll, prof. em. i berggrundsgeologi, ifrågasätter varför en kustlokalisering av ett KBS-förvar förordas trots att det då inte går att optimera säkerheten. Avslutningsvis framför Fergus Gibb, prof. em. i petrologi och geokemi, sina kunskaper om Djupa borrhål som alternativ slutförvarsmetod.

På förmiddagen måndagen den 11 september fortsätter föreningarna med sina framföranden. Andrew Orrell är inbjuden av föreningarna för att framföra sin expertis om den alternativa slutförvarsmetoden Djupa borrhål.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, 170908 >>

Experternas presentationer: 

Olle Grinder – Sauna-effekten >>

Roland Pusch – Lerbufferten i HLW-förvar >>

Karl-Inge Åhäll – Platsvalet >>

Fergus Gibb – Djupa borrhål >> 

Fergus Gibb – Djupa borrhål (med text) >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>