Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 5 Stockholm

Fredagens presentationer med synpunkter från motparter i målet om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle fortsätter under måndagen, huvudförhandlingens femte dag. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, framförde bl.a. sina juridiska grunder till varför ansökan ska avstyrkas. Under eftermiddagen gavs kärnavfallsbolaget SKB möjlighet att replikera samtliga motparters synpunkter gällande plats- metodval, samt säkerhet efter förslutning. Det blev åter igen tydligt att det råder en vetenskaplig kontrovers kring kopparkorrosion i en syrgasfri slutförvarsmiljö efter att bl.a. KTH-forskarna och kärnavfallsbolaget framfört sina synpunkter i frågan. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kanslichef fortsatte sin presentation från fredagen med en kort sammanfattning av Roland Puschs presentation och synpunkter gällande sökandens, kärnavfallsbolaget SKB:s, metod- och platsval. Därefter talade två av Naturskyddsföreningens och MKG:s inbjudna experter. Karl-Inge Åhäll, prof. em. i berggrundsgeologi, ifrågasatte varför en kustlokalisering av ett KBS-förvar förordas trots att det då inte går att optimera säkerheten. Andrew Orrell framförde sina kunskaper om djupa borrhål som alternativ slutförvarsmetod. 

Naturskyddsföreningens och MKG:s jurister, Rebecca Nordenstam och Josia Hort, avslutade föreningarnas framförande med att presentera de juridiska grunderna till varför ansökan ska avstyrkas. Om principen om bästa möjliga teknik, lokaliseringsprincipen, samt försiktighetsprincipen åberopas finns det inget tvivel om att ansökan ska avstyrkas enligt miljöbalken. Detta gjorde föreningarnas jurister klart för. (Se länk till föreningarnas presentation nedan).

Kärnavfallsbolaget SKB gavs under eftermiddagen möjlighet att replikera motparternas synpunkter. De delade upp sin replik i åtta ämnen till respektive talare; alternativa metoder, strålningsrisker, sitt motiv till val av koppar, kopparkorrosion, bentonitens funktion och bastueffekten, geologi, riskanalys och lokalisering. Bolaget försvarade sin ståndpunkt.

Framförallt Mats Boman, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet, som på uppdrag av kärnavfallsbolaget har forskat om korrosionsprocesser, gavs tillfälle att försvara KTH-forskarnas, Peter Szakálos m.fl., kritik om att Boman m.fl. bland annat vägrat ta till sig experimentella vetenskapliga fakta avseende kopparkorrosion.

Tekn. Dr. Peter Szakálos och prof. em. Christofer Leygraf vid KTH gavs därefter tillfälle att bemöta Bomans synpunkter om deras framförda kritik. Kärnavfallsbolaget och Boman m.fl. ställde därefter återigen motfrågor till KTH-forskarnas replik. Det vetenskapliga kontrovers som råder kring kopparkorrosion i en syrgasfri slutförvarsmiljö framgick tydligt i förhandlingssalen.

Imorgon, den 12 september, kl. 09:00 fortsätter huvudförhandlingen på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Under morgondagen skulle egentligen kärnavfallsbolaget inledningsvis att redogöra för MKB-processen och genomfört samråd, och därefter skulle, enligt förhandlingsordningen, motparter redogöra för sina synpunkter i frågan. I och med att dagens förhandling fick avbrytas på grund av tidsbrist, är det dock oklart hur morgondagen kommer läggas upp, om istället förhandlingen tar vid den där dagens förhandling slutade.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, 170908 >>

Experternas presentationer:
Karl-Inge Åhäll – Platsvalet >>

Andrew ­Orrell – Djupa borrhål >>

Andrew Orrell – Djupa borrhål (med text) >> 

Repliker och motrepliker:

Överblick av SKB:s replik, 170911 >>

SKB:s replik Alternativ metod, 170911 >>

SKB:s replik om strålningsrisker, 170911 >> 

- SKB:s repliker finns länkade här >> (skb:s hemsida)

KTH-forskarnas, Szakálos och Leygrafs, motreplik >> 

Nyhet om att Naturskyddsföreningen lämnar synpunkter, 170911 >> 

Här kan du följa Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete på MKG:s hemsida >> 

MKG:s Facebooksida >> 

MKG:s kanslichefs Twitter >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

Nyhet i media:

NyTeknik "I rätten: Korrosionen hotar inte säkerheten i slutförvaret", 170912 >>