Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 4 Stockholm

Möjligheten för motparter att framställa sina synpunkter gällande plats- och metodval, samt säkerhet efter förslutning under domstolsförhandlingen startade igår och fortsatte i dag, under dag fyra. Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kanslichef Johan Swahn, framförde sin expertis i sak och bjöd in experter att tala i frågor rörande kopparkorrosion, lererosion och djupa borrhål. Naturskyddsföreningen och MKG, tillsammans med inbjudna experter, fortsätter att framföra sina synpunkter på måndag den 11 september. 

Dagen startade med ett kort anförande av Torbjörn Åkerman, doktor i korrosionslära, som talade om riskerna med kopparkorrosion och de internationella oberoende experter som kommit fram till andra slutsatser än kärnavfallsbolaget SKB. Riskerna med kopparkorrosion var även ämnet i den följande presentationen av tekn.dr. Peter Szakálos från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Under dagen meddelade kärnavfallsbolaget att de hade frågor på Szakálos presentation. Dessa kommer ställas på måndag eftermiddag.

Nästa talare var Christopher Busby och Ditta Rietuma från Baltic Sea Regional Office, ECRR. De talade bl.a. om behovet av att omvärdera exponeringsnivåerna av radioaktivt strålning, kontaminering från kärntekniska anläggningar, samt behovet att domstolen tar upp strålsäkerhetsfrågor på djupet i sin granskning.

Naturskyddsföreningen och MKG med experter
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, förde sin talan gällande metod- och platsval och säkerhet efter förslutning. MKG:s kanslichef, Johan Swahn, framförde sin expertis i sak och bjöd även in experterna Olle Grinder, Roland Pusch och Fergus Gibb att tala som stöd för föreningarnas talan i vissa sakfrågor.

Docent Olle Grinder pratade om sauna-effektens inverkan på säkerheten vid slutförvar av använt kärnbränsle enligt KBS-metoden. Roland Pusch, prof. em. Luleå Tekniska Universitet, framförde sina synpunkter om beständigheten hos lerbufferten i HLW-förvar. Avslutningsvis framförde Fergus Gibb, prof. em. i petrologi och geokemi, sina kunskaper om varför djupa borrhål är en bättre slutförvarsmetod än den av bolaget valda KBS-metoden.

Även Karl-Inge Åhäll, prof. em. i berggrundsgeologi, var inbjuden av föreningarna att under dagen bidra med sin kunskap om platsvalet. P.g.a. tidsbrist blev dock hans presentation framskjuten till måndag i nästa vecka. Under sitt framförande kommer han att ifrågasätta varför en kustlokalisering av ett KBS-förvar förordas trots att det då inte går att optimera säkerheten.

På måndag den 11 september kommer också den av föreningarna inbjudna experten, Andrew Orrell, att framföra sin expertis om den alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål. MKG:s kanslichef, Johan Swahn fortsätter med framförandet av föreningarnas synpunkter i sak och Naturskyddsföreningens miljöjurister, Rebecca Nordenstam och Josia Hort, kommer att framföra sina juridiska grunder till varför ansökan ska avstyrkas.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, 170908 >> 

Experternas presentationer:
Olle Grinder – Sauna-effekten >>

Roland Pusch – Lerbufferten i HLW-förvar >>

Fergus Gibb – Djupa borrhål >>

Text till Fergus Gibbs presentation, 170908 >>

 

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

KTH-forskarna i dagens Ny Teknik: ”Kapslar börjar kollapsa efter 100 år” >> 

Övriga talares presentationer
Presentation från Peter Szakàlos, 170908 >>

Presentation från Christopher Busby, 170908 >>

Presentation från Ditta Rietuma, 170908 >>