Fortsatta möten mellan SKB och SSM om den stegvisa prövningen efter tillstånd

Den 6 november 2020 höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett tredje ett dialogmöte med kärnavfallsbolaget SKB, om det underlag bolaget planerar att lämna in till SSM förutsatt att tillstånd ges för ett kärnbränsleförvar och ett nytt förvar för låg- och medelaktivt avfall, SFR 2. Dialogmötena hålls separat från de avstämningsmöten som SSM och SKB har om kärnbräsnleförvaret och SFR 2.

Förutsatt att tillstånd enligt kärntekniklagen beviljas av regeringen för SKB:s planerade kärnbränsleförvar och nya SFR 2 startar nästa prövningssteg enligt Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, föreskrifter. Då ska myndigheten granska ett mer detaljerat underlag, bl.a. de preliminära säkerhetsredovisningarna, PSAR, innan bolaget kan påbörja uppförandet av anläggningarna. Redan vid ett avstämningsmöte mellan kärnavfallsbolaget SKB och SSM den 8 november 2018 nämnde SKB att planerar för vad som bör ingå i detta ansökningsunderlag. SKB och SSM har därefter haft separata möten, så kallade dialogmöten, om för anläggningarna kärnbränsleförvaret, Clink och SFR 2. På mötena har SKB gett en övergripande bild av dokumentstrukturen och PSAR för Kärnbränsleförvaret. På det senaste mötet som hölls den 6 november 2020 presenterade SKB mer i detalj upplägget av övriga delar av en ansökan. Dock utgör PSAR en central utgångspunkt för dessa övriga delar av ansökningsunderlaget och det fortsatta arbetet med PSAR, liksom regeringens ev. villkor vid ett tillstånd, kan påverka övrigt innehåll.

 

Länkar:

Dialogmöte med SKB ang underlag till ansökan inför uppförande av Kärnbränsleförvaret, 201126 >>

Bilaga: SKB:s presentation, Upplägg ansökan inför uppförande Kärnbränsleförvaret, 2020-11-06 >>

Mötesanteckningar dialogmöte med SKB avseende planerad redovisning av strålsäkerhet efter förslutning inom PSAR Kärnbränsleförvaret den 20 februari 2020, diariefört 200323 >>

Bilaga: SKB presentation- Säkerhet efter förslutning >>

Mötesanteckningar avstämningsmöte med SKB: Ansökningsunderlag inför uppförandet av nya anläggningar den 22 januari 2019, 190311 >>

Anteckningar från avstämningsmötet mellan SKB och SSM från den 8 november 2018 >>