Domstolen nekar MKG och Naturskyddsföreningen anstånd med yttrande angående slutförvarsansökan

Den 8 november lämnade Naturskyddsföreningen och MKG in en gemensam ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om att få förlängd svarstid på domstolens remiss angående kompletteringsbehovet för kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB:s slutförvarsansökan. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som är en remissinstans i målet, erhöll den 5 september anstånd efter förfrågan och har till den 1 november, 2012, i stället för till den ordinarie svarstiden som är den 16 april, på sig att komma in med sitt remissvar. Den 19 september beviljades Kärnavfallsrådet motsvarande anstånd utan motivering efter en muntlig ansökan utan argument för en förlängning. När MKG och Naturskyddsföreningen efterfrågade samma svarstid, med argument för en förlängning, blev dock svaret negativt med motiveringen att den ordinarie svarstiden till den 16 april, 2012 redan är väl tilltagen. Då hade även sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, skriftligen motsatt sig ett anstånd.

Efter att SKB i mars lämnade in sin ansökan om att få tillstånd att uppföra och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle har ansökan sänts ut på remiss av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som prövar ansökan enligt miljöbalken. Remissinstanserna ska yttra sig över om det föreligger eventuella kompletteringsbehov innan ansökan kan kungöras. Sista datum för att inkomma med remissyttranden sattes till 16 april, 2012. I slutet av augusti meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att försenade upphandlingar påverkade deras möjligheter att hålla tidsplanen för målet som planerat och bad därför domstolen om förlängd svarstid till den 1 november 2012. Domstolen beviljade SSM:s anhållan om anstånd den 19 september. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, hade innan beslutet tillfrågats om synpunkter i ärendet och hade i ett yttrande inte motsatt sig en förlängd svarstid.

Efter att SSM getts förlängd tid att svara på remissen sökte även Kärnavfallsrådet förlängd remisstid utan att framföra argument för det. Den 19 september gavs rådet förlängd remisstid utan att sökanden hördes i frågan.

Efter det beslutet lämnade även Naturskyddsföreningen och MKG in en ansökan om att få förlängd remisstid. Föreningarna gav i ansökan skäl för en sådan förlängning. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, yttrande sig över ansökan och motsatte sig ett anstånd. Domstolen gick i detta fall på sökandens linje och beslutade den 17 november att avslå föreningarnas ansökan om anstånd. Beslutet kan inte överklagas.

I den nya tidsplanen för prövningen som domstolen skickade till sökanden samma dag som beslutet om att avslå Naturskyddsföreningens och MKG:s ansökan anges att den 16 april är sista dag för yttranden från remissinstanserna avseende kompletteringsbehov till Mark- och miljödomstolen samt att den 1 nov är sista dag för yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten avseende kompletteringsbehov till domstolen. Att det senare datumet även gäller Kärnavfallsrådet anges ej.

 

Länkar:

pdf-ny-bildNaturskyddsföreningens och MKG:s ansökan om anstånd att lämna in remiss >>

pdf-ny-bildMark- och miljödomstolens beslut angående Naturskyddsföreningens och MKG:s anståndsansökan >>

pdf-ny-bildHär kan du läsa SKB:s yttrande över MKG och Naturskyddsföreningens anståndsansökan >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM fått anstånd med sitt remissvar till den 1 november, 110906 >>

pdf-ny-bildKärnavfallsrådets ansökan om anstånd, med domstolens stämpel med beslut >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen har skickat en ny tidsplan för prövningen till sökanden, 111117 >>